Newyddion

Coleg Cambria yn ennill gwobr rheoli gwastraff

January 21, 2015

Carbon Trust

Yn ddiweddar, daeth Coleg Cambria y sefydliad addysgol cyntaf yn y DU i dderbyn Safon Rheoli Gwastraff yr Ymddiriedolaeth Garbon,

Mae’r safon yn cael ei ddyfarnu gan yr Ymddiriedolaeth Garbon i sefydliadau sy’n gallu dangos eu bod yn mesur, yn rheoli ac yn lleihau gwastraff yn effeithiol blwyddyn ar ôl blwyddyn.  Yn ystod 2014, llwyddodd y coleg i gynhyrchu 66 tunnell yn llai o wastraff na’r llynedd.

Daeth Dr Emyr Roberts, Prif Weithredwr Adnoddau Naturiol Cymru i safle Llaneurgain i longyfarch y coleg ar ei lwyddiant mewn rheoli gwastraff ac ar gyflawni Lefel 5 Safon Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar gyfer bob un o 6 safle’r coleg.  Dyma safon uchaf dyfarniadau’r cynllun.  Mae’r safon, gyda chymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ac Adnoddau Naturiol Cymru, yn achredu busnesau a sefydliadau ledled Cymru, gan ddyfarnu lefelau cyflawni o i un o bump  o ran sut maent yn rheoli agweddau amgylcheddol eu busnes.

Ers ymuno â chynllun “Y Ddraig Werdd”, mae staff a myfyrwyr yn y coleg wedi cymryd rhan weithredol mewn nifer o gynlluniau newydd i gynyddu ymwybyddiaeth amgylcheddol a lleihau effaith y coleg ar yr amgylchedd.  Mae’r cynlluniau hyn  yn cynnwys rhaglenni ailgylchu amrywiol, camau i leihau gwastraff i sicrhau bod ynni’n cael ei ddefnyddio’n effeithlon, cyflwyno paneli solar, pympiau gwres o’r ddaear ac o’r aer, casglu dŵr glaw, goleuadau LED a chyflwyno mesuryddion “call”, i enwi dim ond rhai ohonynt.

Dywedodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Adnoddau Naturiol Cymru:

“Mae’n gyfrifoldeb ar bob sefydliad i weithredu mewn modd cynaliadwy a lleihau effaith amgylcheddol eu gweithgareddau.

“Mae Coleg Cambria wedi bod yn hynod o ragweithiol wrth leihau gwastraff a rheoli eu gweithrediadau’n gynaliadwy, drwy ddefnyddio atebion arloesol ac ymgysylltu â staff a myfyrwyr.

“Mae’n wych gweld Cymru’n arwain y ffordd ac yn cyfrannu at yr heriau amgylcheddol sy’n ein hwynebu.”

Yn 2014 gosodwyd Coleg Cambria yn 3ydd yng Ngwobrau Cynaliadwyedd Gwasanaethau Cyhoeddus y DU, sy’n agored i holl ysgolion, colegau a phrifysgolion Prydain.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein bodd bod Coleg Cambria wedi cael canlyniadau rhagorol, gan ennill gwobrau ac achrediadau i gydnabod y gwaith rydym yn ei wneud.

“Rydym yn gwbl ymrwymedig i weithredu mewn modd cynaliadwy ac mae staff a myfyrwyr wedi gweithio’n galed iawn i leihau’r effaith ar yr amgylchedd trwy leihau ein hôl troed carbon.”

Dywedodd y Pennaeth Ystadau, Rick Bedson,  sy’n gyfrifol am gynaliadwyedd:

“O’i gymharu â’r llynedd rydym wedi lleihau ein defnydd o ynni 1,066,560 kWh a’n defnydd o ddŵr gan 4,400 litr ac rydym yn parhau i chwilio am gyfleoedd i wella hyd yn oed ymhellach.”

Mae Coleg Cambria yn gallu cynnig cymorth a chyngor ar ystod eang o faterion cynaliadwyedd.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Rick Bedson ar 01244 834,549.