Newyddion

Coleg Cambria yn Dathlu Llwyddiannau ei Fyfyrwyr

July 3, 2014

Cynhaliodd Coleg Cambria ei seremoni wobrwyo gyntaf i fyfyrwyr yr wythnos ddiwethaf, i ddathlu llwyddiant eithriadol ei ddysgwyr addysg bellach.

Ymunodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, â’r myfyrwyr, y staff a’r gwesteion arbennig, ar gyfer y digwyddiad carped coch, gan ddod â dysgwyr at ei gilydd o bob adran chwe safle’r coleg yng Nglannau Dyfrdwy, Llysfasi, Llaneurgain, Ffordd y Bers, Iâl a Hyfforddiant Wrecsam. Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobrau, a noddwyd gan fusnesau lleol, i bob un o’r unigolion a lwyddodd i gyflawni’n uchel, am ragori yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Roedd cefndir ysbrydoledig i lwyddiannau pawb a enillodd wobr, gan gynnwys lefelau cyrhaeddiad academaidd uchel, meithrin sgiliau ar gyfer cyflogaeth, llwyddo dan amgylchiadau personol anodd, a chydbwyso ymrwymiadau’r coleg gyda llu o ddyletswyddau gwirfoddol a chymunedol, neu eu bod wedi dychwelyd i’r coleg ar gyfer newid gyrfa. Ymysg y dysgwyr, roedd Amie Demattia, sy’n 30 oed ac sy’n dod o Saltney. Derbyniodd Amie ddwy wobr yn ystod y noson, un fel Myfyriwr y Flwyddyn – Paentio ac Addurno, a’r llall fel Myfyriwr Ffordd y Bers y Flwyddyn. Mae Amie yn fyfyriwr cwrs lefel 1, ac mae hi eisoes wedi dangos gwaith ymarferol a gwaith theori rhagorol yn ystod ei hamser byr yn y coleg, a hynny ar waethaf gweithio fel cymhorthydd gofal llawn amser y tu allan i’r coleg. Dywedodd ei thiwtoriaid bod rhaid canmol ei brwdfrydedd i lwyddo wrth iddi geisio sicrhau cydbwysedd rhwng ymrwymiadau teuluol, byd gwaith a chwrs coleg llawn amser.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Myfyriwr Iâl y flwyddyn oedd Matt Andrew Gibson, sy’n 18 oed ac sy’n dod o’r Waun. Enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn – Arlwyo a Lletygarwch hefyd. Cyflawnodd Matt hyn i gyd trwy waith caled, penderfyniad a brwdfrydedd, er ei fod wedi cael blwyddyn hynod o anodd oherwydd amgylchiadau personol. Mae ei diwtoriaid yn ei ddisgrifio fel unigolyn tawel sy’n frwd iawn ynglŷn â’r yrfa a ddewisodd. Mae’n rheoli ei amser yn effeithiol ac mae’n cynnig helpu gyda gwaith arlwyo a gweithgareddau allgyrsiol. Mae’n cynnig helpu ei gyfoedion hefyd. Bu Matt yn ffodus iawn yn ddiweddar i gael lleoliad profiad gwaith iddo’i hun gyda Marco Pierre White.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Enillodd Dani Smallman, sy’n 23 oed ac o Gei Connah, sy’n astudio tuag at Ddiploma Lefel 3 mewn Therapi Harddwch, wobr Myfyriwr y Flwyddyn – Harddwch a Therapïau Cyflenwol, yn ogystal ag ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn safle Glannau Dyfrdwy. Nod Dani yw mynd ymlaen i’r diwydiant coluro gyda’r cyfryngau. Dywedodd ei thiwtoriaid ei bod yn ferch ifanc benderfynol a bod ganddi gynllun ysbrydoledig ar gyfer ei bywyd, gyda rhagolygon cyffrous.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Enillwyd Myfyriwr y Flwyddyn Llaneurgain gan Peter Millar, sy’n 21 oed, ac sy’n dod o Tranmere. Mae’n dilyn cwrs Sgiliau Bywyd mewn Garddwriaeth a Gofal Anifeiliaid. Enillodd Peter wobr Myfyriwr y Flwyddyn – Sgiliau Byw’n Annibynnol. Yn ôl ei diwtoriaid mae Peter yn un o’r myfyrwyr mwyaf cydwybodol a chwrtais posibl. Mae’n hoff iawn o geffylau, a bu’n astudio’r pwnc yn ystod y rhan fwyaf o’i amser yn y coleg. Mae’n ymdrechu i’r eithaf ym mhob sesiwn ac mae’n barod i helpu myfyrwyr eraill. Bu’n Llysgennad Myfyrwyr y coleg am ddwy flynedd, gan fynd i ddigwyddiadau i helpu gyda chyhoeddusrwydd a hyrwyddo cryfderau’r coleg. Cyflawnodd Peter lawer y tu allan i’r coleg, gan gynnwys Y Gemau Olympaidd Arbennig, lle bu’n cystadlu’n llwyddiannus mewn marchogaeth ceffylau a thennis, gan ddangos ei awydd a’i benderfyniad i gyflawni.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Rhoddwyd gwobr Myfyriwr y Flwyddyn – Gofal Anifeiliaid, i Rhian Thompson, sy’n 18 oed ac sy’n dod o Fae Cinmel. Rhian enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn Llysfasi hefyd. Bu’n ymrwymedig ac yn ymroddedig trwy gydol ei hamser yn Llysfasi. Nod Rhian yw bod yn nyrs filfeddygol a chafodd ei derbyn ar gwrs Ymddygiad a Bioleg BSc (Anrh) ym Mhrifysgol Caer o fis Medi ymlaen.

Coleg Cambria annual Further Education Awards at Deeside campus. 26.6.14Abi Sharpe, 18 oed, o Gefn Mawr enillodd wobr Myfyriwr y Flwyddyn Hyfforddiant Wrecsam. Hi enillodd y wobr Myfyriwr y Flwyddyn – Trin Gwallt hefyd. Disgrifiwyd hi gan ei thiwtoriaid fel myfyriwr cwrtais, penderfynol sy’n fodlon helpu ei chyfoedion. Llwyddodd gyda’i chwrs er gwaethaf amgylchiadau teuluol anodd.