Newyddion

Coleg Cambria yn Cynorthwyo gyda Chynllun Troseddu Gwledig

September 26, 2013

Image

Daeth tri Swyddog Troseddu Gwledig, sydd newydd eu penodi, i Goleg Cambria Llysfasi yn ddiweddar ar gyfer cwrs blasu dau ddiwrnod mewn ‘Cyflwyniad i Ffermio’.

Treuliodd y cwnstabl Paul Davies o Wrecsam a Sir y Fflint, y Cwnstabl Dave Allen o Gonwy a Sir Ddinbych a’r Cwnstabl Dewi Evans o Wynedd ac Ynys Môn, dau ddiwrnod yn y coleg yn dysgu am drin da byw, symudiadau a phasbortau, peiriannau a diogelwch ar y fferm. Cawsant gyfle hefyd yn ystod y rhaglen i ymweld ag Ocsiwn Rhuthun.

Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell yn dod yn fwyfwy pryderus ynghylch troseddu yn eu cymunedau, fel dwyn offer, metel sgrap ac anifeiliaid. Cyflwynwyd y Cynllun Troseddu Gwledig gan Heddlu Gogledd Cymru yn ddiweddar er mwyn canolbwyntio ar leihau ac atal troseddu a gwneud i bobl deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi ac mewn mannau cyhoeddus. Y gobaith yw y bydd y buddsoddiad hwn mewn mynd i’r afael a throseddu gwledig yn hwb mawr i’r economi ffermio.

Dywedodd Andy Read Dirprwy Gyfarwyddwr ar gyfer y Cwricwlwm Seiliedig ar Dir yng Ngholeg Cambria:

“Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a’u helpu mewn ffordd mor gadarnhaol. Mae’r staff yng Ngholeg Cambria Llysfasi wedi llwyddo, mewn cyfnod byr o amser i hyfforddi, adnabod a chynghori’r swyddogion ynghylch arferion amaethyddol, a lle mae’r cyfleoedd ar gyfer lleihau troseddu’n bodoli. Mae’r coleg yn falch o allu cefnogi Heddlu Gogledd Cymru ac yn ddiolchgar i’r Rhingyll Rob Taylor – Rheolwr Tîm Gwledig am ei gynnig i fynychu Coleg Cambria Llysfasi yn rheolaidd, a chefnogi profiad dysgu ein myfyrwyr.”

Dywedodd y Rhingyll Rob Taylor – Rheolwr Tîm Gwledig:

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Goleg Cambria Llysfasi am gynorthwyo’r Tîm Troseddu Gwledig newydd, trwy ddarparu cwrs dau ddiwrnod a’n cyflwyno i weithdrefnau ffermio, a gwn fod y tri chwnstabl wedi mwynhau’n fawr. Cawsant gyfle i adnabod rhifau cyfresol beiciau cwad, gweithio gyda da byw a chyfle i roi cynnig ar odro hefyd. Mae’n hanfodol bod gan y tîm ddealltwriaeth dda o arferion a gweithdrefnau ffermio, a bu i’r cwrs yn sicr ddarparu hyn. Rydym yn edrych ymlaen at gynnal y berthynas sydd gennym gyda Choleg Cambria Llysfasi a chydweithio’n agos gyda hwy yn y dyfodol.”

Tags: