Newyddion

Coleg Cambria yn cyflwyno siec i elusen Canser Macmillan

September 6, 2016

Charity Cheque Photo

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl codi dros £88,000 i Gymorth Canser Macmillan

Daeth cynrychiolwyr o bob un o chwe safle’r coleg ynghyd mewn dathliad arbennig y penwythnos diwethaf lle roeddent yn gallu cyflwyno swm anhygoel o £88,632 a gafodd ei gasglu ganddynt yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf ar gyfer eu dewis elusen y flwyddyn, sef Cymorth Canser Macmillan.

Bob blwyddyn, mae  Coleg Cambria yn mabwysiadu elusen y flwyddyn, y mae myfyrwyr a staff yn addo codi arian iddi drwy lawer o wahanol weithgareddau.  Yn ystod y llynedd, cynhaliwyd nifer o dasgau creadigol a heriol yn gorfforol ar holl safleoedd Coleg Cambria, gan gynnwys marathonau, heriau heicio, teithiau beic blinedig, pobi teisennau, brave the shave, Go Green – diwrnod naid ar gyfer elusen a llawer rhagor o weithgareddau.

Cyflwynwyd siec am £88,632 i Gymorth Canser Macmillan gan David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria, ar ran pawb a gyfrannodd at y gweithgareddau.

“Mi wnaethoch chi argraff fawr arna i unwaith eto eleni ac roeddwn yn falch iawn gyda haelioni ein myfyrwyr a’n staff a roddodd eu hamser, eu harian a’u hymrwymiad o’u gwirfodd i godi symiau cynyddol fawr o arian ar gyfer yr elusen.”

“Ein nod yng Ngholeg Cambria yw cyflwyno rhagor na dim ond addysg a hyfforddiant; rydyn ni’n annog myfyrwyr i ddod yn wir ddinasyddion sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac i helpu pobl eraill.  Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd a chynyddu eu hunanhyder. Trwy weithio’n agos gyda Chymorth Canser Macmillan eleni rydyn ni hefyd wedi gallu cynyddu ymwybyddiaeth ein myfyrwyr.”

“Mae’r swm a godwyd unwaith eto eleni yn anhygoel.  Mae’n tynnu sylw at ymdrech enfawr ein staff a’n myfyrwyr gyda’r achosion rydyn ni’n eu dewis.”

Dywedodd Eleri Brady Rheolwr Codi Arian Gogledd Cymru:

“Mae Coleg Cambria wedi codi swm enfawr o arian at Gymorth Canser Macmillan a bydd hyn yn cael ei ddefnyddio i helpu pobl leol a gafodd eu heffeithio gan ganser. Diolch o galon i chi Goleg Cambria, yn staff, myfyrwyr a ffrindiau am eich holl waith caled.”

Mae Cymorth Canser Macmillan yn ffynhonnell cefnogaeth sy’n helpu gyda phopeth sydd ei angen a’i eisiau gan bobl yr effeithir arnynt gan ganser.  Nid dim ond y cleifion sy’n byw efo canser yn unig, mae’r elusen yn helpu gofalwyr, teuluoedd a chymunedau hefyd.