Newyddion

Coleg Cambria yn cydweithio â MoneyPenny

August 6, 2015

Miploma 1

Partneriaeth rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus yn ennyn hyder ac yn dysgu sgiliau newydd i rai sy’n ceisio gwaith.

Mae’r graddedigion cyntaf mewn cwrs peilot arloesol yn Wrecsam yn dathlu ar ôl llwyddo gyda chlod.

Enillodd y 12 myfyriwr Ddiploma Moneypenny mewn Rhagoriaeth wrth Ddelio â Galwadau – cwrs wedi’i greu gan yr arbenigwyr mewn ateb galwadau, Moneypenny, mewn partneriaeth â Choleg Cambria a’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Cymerodd y cyfranogwyr, cymysgedd o ddynion a menywod o’r ardal leol, ran mewn cwrs peilot arloesol wedi’i ddylunio gan Moneypenny a Choleg Cambria i roi’r hyder a’r sgiliau i’r sawl sy’n chwilio am waith i fynd ati i wneud hynny.

Roedd y cwrs yn canolbwyntio ar sgiliau trosglwyddadwy gwasanaeth i gwsmeriaid ac roedd yn cynnwys 10 modiwl yn ymdrin â phynciau allweddol fel sgiliau ffôn a chyfathrebu, anghenion tîm a chyflawni gwahanol dasgau ar yr un pryd.

Dywedodd Rachel Clacher, Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd Moneypenny:

“Nod y cwrs oedd rhoi’r hyder a’r sgiliau i geisio am swydd i’r sawl a hoffai weithio i Moneypenny – neu unrhyw gwmni mewn gwirionedd. Gwyddom drwy brofiad fod llawer o bobl wych sy’n awyddus i weithio ond sy’n meddwl dwywaith am nad oes ganddynt yr hyder neu’r profiad gwaith diweddar i wneud hynny. Efallai eich bod yn rhiant sy’n awyddus i fynd yn ôl i weithio ar ôl cyfnod yn magu teulu, neu rywun sy’n ystyried newid gyrfa. Beth bynnag fo’r rheswm, roeddem eisiau creu cwrs ymarferol a diddorol a fydd yn eich helpu i gyflawni’ch potensial.”

O ganlyniad, mae Moneypenny wedi gwarantu y bydd pawb sydd wedi cwblhau’r diploma yn cael cyfweliad ganddynt.

Ychwanegodd Rachel:

“Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ysgubol y cwrs peilot ac rydym yn awr yn edrych ymlaen at weithio gyda Choleg Cambria a’r DWP i gynnig y diploma i fwy o bobl. Roedd yr adborth a gawsom gan y myfyrwyr yn gadarnhaol dros ben, ac roedd yn braf iawn eu clywed yn dweud faint roeddent wedi dysgu a sut mae eu hyder wedi tyfu o ganlyniad i’r cwrs. Rydym yn falch iawn o bopeth maent wedi’u cyflawni.”

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygiad Rheolaeth yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn falch iawn o’r cyraeddiadau a’r cynnydd mae pawb sydd wedi bod yn gysylltiedig â’r rhaglen bartneriaeth hon wedi cyflawni. Mae’r adborth yn arwydd o’r buddiannau enfawr a all ddod o ganlyniad gweithio’n arloesol mewn partneriaeth, ac mae Coleg Cambria wrth ei bodd i fod yn rhan o gynllun mor flaengar sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth i sgiliau, cyfleoedd a hyder y rhai sy’n cymryd rhan yn y cwrs. Dymunwn bob llwyddiant i’r holl gyfranogwyr yn eu gyrfa ac rydym yn siŵr y bydd yr adborth ardderchog a gafwyd yn sicrhau y bydd y bartneriaeth yn mynd o nerth i nerth.”

Dywedodd John Bisby Rheolwr Rhanbarthol Gogledd a Chanolbarth Cymru DWP:

“Mae’r cwrs hwn yn amlygu’r potensial sydd gan bobl, gyda phawb yn graddio ar ddiwedd y cwrs. Mae hyn yn dipyn o gamp o gofio bod cyfran uchel ohonynt eisoes wedi bod yn ddi-waith. Rŵan mae ganddynt hyder yn eu galluoedd eu hunain ac maent yn debygol o symud yn gyflym i gyflogaeth lawn.

“Llongyfarchiadau i bawb, gan gynnwys y cydweithredu arloesol rhwng Moneypenny, y DWP a Choleg Cambria.”

Ychwanegodd Gweinidog Swyddfa Cymru, yr Arglwydd Bourne:

“Mae’r diploma hwn yn enghraifft ragorol arloesedd a chreadigrwydd sy’n cael eu defnyddio ledled Cymru i helpu hybu swyddi a chyflogaeth. Trwy ddysgu sgiliau trosglwyddadwy, y gellir eu defnyddio mewn ystod eang o sectorau, i’r myfyrwyr hyn, mae Moneypenny yn helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol medrus yng Nghymru. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt am y dyfodol a gobeithiaf fod y cwrs hwn wedi rhoi iddynt yr hyder sydd ei angen arnynt i lwyddo.”

Bydd rhagor o wybodaeth ynglŷn â dyddiadau cyrsiau sydd i ddod ar gael cyn bo hir.