Newyddion

Coleg Cambria yn croesawu’r torfeydd yn Sioe Frenhinol Cymru

August 8, 2013

royalwelsh

Roedd Coleg Cambria yn bresennol yn 50fed Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Llanfair ym Muallt eleni, er mwyn rhoi gwybod i’r miloedd o ymwelwyr a ddaeth i’r sioe am y coleg newydd a ffurfiwyd ar 1af Awst 2013, yn dilyn uno dau o golegau mwyaf Cymru sef Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl Wrecsam.

Mae staff a myfyrwyr bellach wedi dychwelyd i’r Gogledd Ddwyrain ar ôl wythnos brysur, llawn digwyddiadau a gweithgareddau, ar stondin Coleg Cambria.

Daeth miloedd o ymwelwyr i stondin y coleg a chymryd rhan mewn amrediad o weithgareddau yn cynnwys argraffu ar geffyl siglo, rasio tractorau bach, her nytiau a bolltau, gwneud blodau pren a godro’r fuwch, oedd yn boblogaidd iawn gyda’r plant bach.

Ymunodd Coleg Cambria hefyd â nifer o golegau eraill ar stondin Colegau Cymru i arddangos amrediad o sgiliau’r tir yn cynnwys blodeuwriaeth, garddwriaeth a choedwigaeth.

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt calendr y sector amaethyddol a thir-seiliedig, ac roedd Coleg Cambria yn falch dros ben o gael cyfle i noddi Cystadleuaeth Celf Flodeuol y Ffermwyr Ifanc, Cystadleuaeth Gneifio Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a’r cystadlaethau merlota a merlod Cymreig lle cafwyd cystadlu brwd.

Dywedodd David Jones Pennaeth Coleg Cambia:

“Rwy’n falch dros ben ein bod ni wedi gallu cael presenoldeb yn y sioe eleni a chyflwyno’r cyhoedd i Goleg Cambria. Roedd hi’n fraint croesawu cymaint o ymwelwyr i’n stondin a bu iddynt ddangos diddordeb mawr yn y cynlluniau sydd gennym ar gyfer y coleg, a chawsom adborth cadarnhaol iawn ynghylch y brand newydd”.

“Llongyfarchiadau hefyd i drefnwyr y sioe a’r Prif Weithredwr newydd Steve Hughson am drefnu sioe mor llwyddiannus a chofiadwy. Bydd Coleg Cambria nôl flwyddyn nesaf yn arddangos y gwaith a wneir yn Llysfasi a Llaneurgain, gan fod y sector amaethyddol a thir-seiliedig yn rhan allweddol o waith a chynlluniau’r coleg ar gyfer y dyfodol.”

Llun 2 yn dangos Ceris, Sioned a Sioned o Bencader, Sir Gâr, yn annog eu ffrind Steffan oedd yn cymryd rhan yn yr her nytiau a bolltau.

Tags: ,