Newyddion

Coleg Cambria yn Croesawu Ymwelwyr o Wlad Thai

November 17, 2016

Thai visit - Deeside(2)

Cynhaliodd Coleg Cambria ddigwyddiad yn ddiweddar ar gyfer prif addysgwyr a diplomyddion o Wlad Thai.

Wedi ei drefnu gan ‘Think, Learn, Challenge!’, roedd yr ymweliad yn rhan o brosiect dan nawdd Cronfa Newton y Cyngor Prydeinig, ar y cyd gyda Swyddfa’r Comisiwn Addysg Alwedigaethol (OVEC). Yn ystod eu hamser yn y coleg cafodd aelodau’r grŵp gyfle i ymweld â safle Llysfasi a Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Gyda thraean o weithlu Gwlad Thai yn cael eu cyflogi mewn Amaethyddiaeth, roedd gan y grŵp ddiddordeb mawr mewn sut  mae addysg amaethyddol yn cael ei chyflwyno yng Nghymru, gan gyfeirio’n benodol at ddysgu pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a. Mathemateg (STEM).

Creodd adnoddau’r fferm a’r gweithdai yn Llysfasi argraff fawr ar aelodau’r grŵp, yn ogystal â’r ffordd mae myfyrwyr yn elwa o ddysgu am agweddau ymarferol ac agweddau mwy academaidd o Amaethyddiaeth fodern.

Yn dilyn eu hymweliad â safle Llysfasi yn y bore, teithiodd aelodau’r i Gei Connah i fwynhau cinio ym mwyty’r Celstryn ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria lle cafodd y bwyd ei baratoi a’i weini gan fyfyrwyr sy’n astudio Arlwyo a Lletygarwch proffesiynol yn y  Coleg.

Treuliwyd y prynhawn yn teithio o amgylch y cyfleusterau Awyrofod a Pheirianneg, gan gynnwys y ganolfan Addysg Uwch sydd newydd agor.

Daeth eu taith i ben yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy lle sicrhaodd sesiwn holi ac ateb fywiog fod y gwesteion yn cael eu briffio’n llawn cyn eu hymadawiad.

Rhagwelir y bydd perthynas tymor hir a chysylltiadau â Gwlad Thai yn cael eu meithrin gan roi cyfle i fyfyrwyr Coleg Cambria ffurfio cysylltiadau rhyngwladol â’u cymheiriaid yng Ngwlad Thai.

Thai Visit