Newyddion

Coleg Cambria yn codi dros £70 mil at Elusennau

September 8, 2014

charity-photo-new-v2

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl codi miloedd o bunnoedd ar gyfer Hosbisau Gogledd-ddwyrain Cymru.

Cynhaliwyd noson arbennig i ddathlu ym Mwyty Rendezvouz, Iâl, gyda chynrychiolwyr o chwe safle’r coleg yn bresennol. Cyflwynwyd siec am £71,542 i dair hosbis Ogledd-ddwyrain Cymru – Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos, gan David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria, ar ran pawb a gyfrannodd i’r gweithgareddau codi arian.

Bob blwyddyn mae Coleg Cambria yn dewis elusen ac mae’r myfyrwyr a’r staff yn codi arian iddi trwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau creadigol a chorfforol heriol ym mhob un o safleoedd Coleg Cambria y llynedd, gan gynnwys marathonau, teithiau cerdded a beicio heriol, pobi cacennau, nofio gyda siarcod a llawer o weithgareddau eraill.

Diolchodd David Jones i’r staff a’r myfyrwyr am godi swm gwych o arian yn ystod y flwyddyn:

Dywedodd, “Creodd haelioni ein myfyrwyr a’n staff argraff fawr arnaf i ac rwy’n falch iawn ohonynt am roi eu hamser, eu harian a’u hymrwymiad i godi symiau cynyddol fawr o arian at achos da”.

“Ein nod yng Ngholeg Cambria yw darparu mwy na dim ond addysg a hyfforddiant; rydym yn annog myfyrwyr i fod yn wir ddinasyddion sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol a chynorthwyo pobl eraill. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd ac yn cynyddu eu hunan hyder”.

Dywedodd Karen Senior, Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria:

“Mae’r swm a gafodd ei godi eto eleni yn wirioneddol anhygoel. Mae’n tynnu sylw at yr ymdrech enfawr ein myfyrwyr a’n staff at yr achosion da rydyn ni’n eu dewis. Maen nhw bob amser yn barod i gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd a bod yn hynod o frwdfrydig trwy’r gydol y flwyddyn golegol.”

Roedd Alison Marsh o Dŷ Gobaith, Ian Bellingham o Sant Cyndeyrn a Laura Parry o Dŷ’r Eos i gyd wrth eu bodd gyda’r cyfraniad sylweddol:

Dywedon nhw, “Hoffem ddweud diolch o ganol i chi fyfyrwyr a staff Coleg Cambria i gyd am y rhodd hael iawn yma a fydd yn gwneud cymaint o wahaniaeth i ofal lliniarol plant ac oedolion yn yr ardal hon.

“Mae hefyd yn wirioneddol wych bod staff yn y coleg yn annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn gwaith elusennol, a thrwy wneud hynny’n annog codwyr arian y dyfodol”.