Newyddion

Coleg Cambria yn Agor ei Ddrysau i Fyfyrwyr Llawn Amser 2014

November 5, 2013

Cambria_RGB-final

Bydd Coleg Cambria yn cynnal nifer o Nosweithiau Agored ar draws ei chwe safle dros yr wythnosau nesaf, a bydd cyfle i ddarpar fyfyrwyr ymgeisio am gyrsiau llawn amser yn dechrau ym Medi 2014.

Cynhelir y Noson Agored gyntaf yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy ar Nos Fercher 13 Tachwedd rhwng 5yp a 8yh, ac yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli, Ffordd y Bers a Hyfforddiant Wrecsam ar Nos Iau 14 Tachwedd rhwng 5yp a 8yh. Yr wythnos ganlynol cynhelir nosweithiau agored yng Ngholeg Cambria Llysfasi ar nos Fercher 20 Tachwedd a Choleg Cambria Llaneurgain ar Nos Iau 21 Tachwedd, o 5yp tan 7yh.

Mae Coleg Cambria yn cynnig ystod eang o gyrsiau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru. I’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn pynciau galwedigaethol a Safon Uwch mae cyrsiau ar gael yng Nglannau Dyfrdwy, Hyfforddiant Wrecsam ac Iâl Parc y Gelli a Ffordd y Bers, a dewis eang o bynciau’r tir ar gael yng Ngholeg Cambria Llysfasi a Llaneurgain.

Estynnir gwahoddiad i ddisgyblion sy’n gadael yr ysgol yn 2014 a’u rhieni, ynghyd a myfyrwyr hŷn sydd â diddordeb mewn newid gyrfa, ddod draw i gyfarfod tiwtoriaid y coleg a derbyn gwybodaeth a chyngor. Gan fod nifer o’r cyrsiau’n llenwi’n gyflym bydd y darpar fyfyrwyr yn cael eu hannog i wneud cais ar y noson, rhag ofn i’w cwrs dewisedig lenwi.

Bydd cyfle i ymwelwyr gael taith o amgylch y cyfleusterau modern ar bob safle yn cynnwys y Canolfannau Sgiliau Adeiladu a Pheirianneg, Canolfannau 6ed dosbarth, Salonau, Swyddfa Deithio, Campfa Lifestyle Fitness a’r ddau fwyty; Rendezvous a’r Celstryn. Bydd cyfle i ymwelwyr Llysfasi fynd o amgylch yr hostel i fyfyrwyr ac ymwelwyr Llaneurgain fynd o amgylch y Ganolfan Anifeiliaid Bach. Bydd myfyrwyr o’r Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr ar gael i ateb cwestiynau ynglŷn â’u profiadau hwy o fod yn fyfyrwyr.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria “Rydym yn edrych ymlaen at gyfarfod darpar fyfyrwyr a’u rhieni, a gallwn sicrhau y bydd croeso cynnes a digon o wybodaeth ar gael iddynt. Pob blwyddyn mae cannoedd o’n myfyrwyr yn ein gadael gyda’r sgiliau, gwybodaeth a chymwysterau sydd yn eu harwain at waith neu addysg uwch. Beth bynnag y mae’r dysgwyr eisiau wneud gyda’u dyfodol, rydym yn hyderus bod gennym ni gwrs sy’n diwallu eu hanghenion.”

Tags: , , , , ,