Newyddion

Coleg Cambria – Y Coleg Newydd ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

July 31, 2013

cclogo

Heddiw (1af o Awst) mae dau o golegau mwyaf Cymru wedi uno i greu Coleg Cambria. Hwn fydd y sefydliad addysg mwyaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn gwasanaethu dros 27,000 o fyfyrwyr trwy dîm ymroddedig o 1,600 o staff. Bydd ei incwm blynyddol dros £65 miliwn.

Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl Wrecsam yw’r ddau goleg sydd wedi perfformio orau yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf, a bydd uno’r ddau goleg sector arweiniol yma yn sefydlu un o’r colegau mwyaf yn y DG. Bydd Coleg Cambria’n rhoi ei “holl” ddysgwyr a chwsmeriaid yn gyntaf i ddarparu’r amrediad ehangaf posibl o gyrsiau. Mae’r coleg wedi ymrwymo i wneud “mwy” ac yn “well” ar gyfer pawb y mae’n ei wasanaethu a bod yn esiampl o ragoriaeth mewn dysgu a chefnogi dysgwyr.

Bydd Coleg Cambria hefyd yn cadw enwau tra gyfarwydd a gwerthfawr y safleoedd presennol sef Iâl, Llaneurgain, Llysfasi a Glannau Dyfrdwy yn ei gampysau ar draws Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam. Er bod gan y coleg eisoes gyfleusterau anhygoel, yn cynnwys chwe safle modern, fferm 1000 o aceri, canolfan gofal anifeiliaid modern, dau fwyty, canolfan rhagoriaeth mewn Peirianneg, oriel gelf gyhoeddus a Chanolfan Hyfforddi Cyngor Sir y Fflint, mae’n datblygu cynllun uchelgeisiol o ddatblygiadau newydd. Bydd hyn yn dechrau wythnos yma gyda Chanolfan Addysg Amaethyddol newydd yn Llysfasi. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan fuddsoddiadau pellach o dros £30m dros y 4 blynedd nesaf. Bydd hyn yn cefnogi’r amrediad eang o gyrsiau o AB i Dystysgrifau Cenedlaethol Uwch a Graddau Sylfaen, ar gyfer myfyrwyr llawn amser a rhan-amser, prentisiaid a dysgwyr rhan-amser yn y gymuned.

Bydd Coleg Cambria’n parhau i weithio mewn partneriaeth â thros 1000 o gyflogwyr yn cynnwys Airbus, Comtek, JCB, Kelloggs, Kronospan, Moneypenny, UPM Shotton Paper, Toyota, The Village Bakery a’r holl awdurdodau lleol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan Goleg Cambria eisoes gysylltiadau byd-eang yn ymestyn ar draws pedwar cyfandir, a chaiff hyn ei ymestyn ymhellach trwy raglen twf a datblygiad rhyngwladol uchelgeisiol.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Ein blaenoriaeth fydd rhoi ein dysgwyr yn gyntaf, eu hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu a datblygu a bod yn arloesol ym mhopeth yr ydym yn ei wneud er mwyn sicrhau eu llwyddiant. Mae creu coleg newydd ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru yn ddatblygiad hynod sylweddol. Rydym yn hynod o uchelgeisiol ar gyfer pob busnes, cymuned ac unigolyn yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a’r is-ranbarth ehangach yr ydym yn ei gwasanaethu. Rydym yn angerddol ynghylch rôl addysg, hyfforddiant a sgiliau fel gyrrwr datblygiad economaidd a chyfiawnder cymdeithasol. Byddwn yn profi ein hunain yn erbyn y gorau yn unol â’n Gweledigaeth sef bod “Yn Goleg Rhagoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol”. Mae gennym weithlu gwych, felly rwy’n hyderus y byddwn gyda’n gilydd yn cyflawni ein targedau uchelgeisiol. Nodir y rhain yn ein “Gweledigaeth ar gyfer Rhagoriaeth” a gaiff ei gyhoeddi ar 5 Awst.

Bydd lansiad swyddogol Coleg Cambria’n cymryd lle Dydd Llun 5ed o Awst yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru.

Tags: