Newyddion

Coleg Cambria – Rhagorol, mae’n swyddogol!

February 5, 2016

Cambria Estyn Excellent

Mae’n swyddogol! Cafodd Coleg Cambria ei raddio’n ardderchog gan Estyn, gan gyflawni’r graddau arolygu uchaf ar gyfer unrhyw goleg yng Nghymru ar gyfer ei ddarpariaeth Addysg Bellach.

Treuliodd tîm o arolygwyr Estyn bythefnos yn y coleg ym mis Tachwedd 2015 gan graffu ar bob agwedd ar ei waith yn drwyadl. Yn eu hadroddiad terfynol, a gyhoeddwyd heddiw, roedd Estyn o’r farn bod Coleg Cambria yn “Rhagorol” gyda’i ddarpariaeth bresennol a’r rhagolygon ar gyfer gwella, y ddwy farn uchaf yn gyffredinol.

Roedd John Clutton, Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethu, wrth ei fodd gyda’r adroddiad sy’n nodi bod y pennaeth a’r corff llywodraethol yn rhoi arweinyddiaeth gadarn, glir ac effeithiol i’r coleg.

“Ar ran Bwrdd Llywodraethwyr y coleg, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi chwarae rhan wrth gyflawni neu gynorthwyo gyda’r llwyddiant hwn. Ychydig dros ddwy oed yw Cambria, ond mae eisoes yn cyflawni’r uchelgeisiau a osodwyd gennym cyn yr uno.”

Dywedodd yr arolygwyr yn yr adroddiad, bod ymddygiad dysgwyr o gwmpas y coleg yn rhagorol a bod pecyn gofal, cymorth ac arweiniad cyfan y mae’r coleg yn ei ddarparu yn arwain y sector.’
Mae’n nodi hefyd bod cyfraddau llwyddiant ar gyfer cyrsiau sylweddol yn rhagorol ac yn gosod y coleg yn y chwartel uchaf ar gyfer yr holl golegau yng Nghymru. Mae arolygwyr hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod gan y coleg strategaeth ragorol ac arfer hynod o effeithiol i ddatblygu medrau llythrennedd a rhifedd ar gyfer dysgwyr.

Dywedodd David Jones, Y Pennaeth / Prif Weithredwr

“Mae’r canlyniadau ein harolygiad Estyn yn hynod, ac yn cadarnhau safle Coleg Cambria fel coleg arweiniol ym Mhrydain, sy’n gwasanaethu Gogledd Ddwyrain Cymru a’n heconomi trawsffiniol rhanbarthol. Rwy’n ddyledus i’r myfyrwyr, staff, llywodraethwyr a’n holl bartneriaid am eu hymrwymiad a’u cefnogaeth anhygoel. Rwyf mor falch o bawb sy’n gysylltiedig mewn unrhyw fodd â Cambria.”

Roedd y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Julie James ymhlith y cyntaf i longyfarch y coleg. Dywedodd:

“Mae’n wych gweld bod Coleg Cambria, sydd wedi cofleidio cynifer o newidiadau polisi Llywodraeth Cymru, erbyn hyn yn perfformio’n rhagorol. Rydym yn llongyfarch y coleg ar ei gyflawniadau.

“Mae Cambria wedi arwain y ffordd drwy ei gyfranogiad rhagweithiol ym meysydd trawsnewid ac uno, datblygiadau trydyddol gydag ysgolion, mentrau codi safonau ehangach ac wrth ddatblygu canolfan iaith Gymraeg newydd yn Wrecsam”.

Dywedodd yr arolygwyr bod partneriaethau strategol y coleg ar lefel leol, ranbarthol, genedlaethol a diwydiannol, sy’n ymestyn y cwricwlwm a gynigir i dysgwyr, hefyd yn ‘rhagorol’.

Roedd rhai o’r partneriaid sy’n gweithio’n agos gyda Cambria hefyd yn falch o gael llongyfarch y coleg ar ei lwyddiant.

Dywedodd Mark Stewart, Rheolwr Cyffredinol Airbus:

“Mae Airbus yn falch o weithio mewn partneriaeth â Choleg Cambria ac mae wrth ei fodd bod ein ffydd yn eu gallu i gyflawni canlyniadau o’r radd flaenaf yn cael ei gadarnhau gan eu Hadroddiad Arolwg Estyn.”

Dywedodd Mario Kreft MBE, perchennog sefydliad Parc Pendine:

“Mae’r adroddiad clodwiw gan Estyn yn llwyr haeddiannol ac mae eu hymagwedd arwain y sector yn feincnod i golegau addysg bellach eraill i anelu ato. Rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi cael y cyfle i weithio mewn partneriaeth barhaus gyda Choleg Cambria am nifer o flynyddoedd, oherwydd eu bod yn gwneud cyfraniad sylweddol i sicrhau bod gan amrywiaeth eang o sectorau, gan gynnwys gofal cymdeithasol, weithlu gyda sgiliau addas.”

Mae Carl Sargeant, Aelod Cynulliad Alun a Glannau Dyfrdwy, yn llwyr gefnogi gwaith y coleg gyda chyflogwyr lleol a gwnaeth longyfarch y coleg yn fawr gan ddweud: “Mae Coleg Cambria yn gwneud gwaith rhagorol o weithio gyda Llywodraeth Cymru a busnesau yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau o’r radd flaenaf, sydd eu hangen arnynt i gael swyddi a bod gan gwmnïau weithwyr medrus ar garreg eu drws.”

Mae Coleg Cambria, yn un o golegau mwyaf y DU, gyda thros 6,500 o fyfyrwyr llawn-amser a 15,000 o fyfyrwyr rhan-amser ac mae ganddo gysylltiadau rhyngwladol sy’n cwmpasu pedwar ban byd. Sefydlwyd y coleg ym mis Awst 2013 trwy uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl ac mae ganddo chwe safle sy’n gwasanaethu ardal tri awdurdod lleol: Sir y Fflint, Wrecsam a Sir Ddinbych. Mae adroddiad Estyn yn tynnu sylw at y ffaith bod y coleg newydd wedi sefydlu ethos a diwylliant eithriadol o gadarnhaol sydd i’w gweld yn amlwg ar draws pob campws mewn cyfnod byr iawn.

Llongyfarchiadau ychwanegol gan wleidyddion lleol

Anfonodd nifer o Aelodau Cynulliad sy’n cynrychioli’r ardal eu llongyfarchiadau y bore yma hefyd:

Ken Skates, AC De Clwyd, a ddywedodd: “Mae Adroddiad Estyn am Goleg Cambria yn rhoi rhywbeth i’r ardal fod yn falch ohono – coleg sy’n cael ei arwain gyda gweledigaeth ac uchelgais.”

Lesley Griffiths, AC Wrecsam: “Mae Coleg Cambria yn sefydliad hanfodol yn Wrecsam. Mae’r adroddiad cadarnhaol hwn yn gwbl haeddiannol a hoffwn longyfarch y myfyrwyr, y staff a’r llywodraethwyr am eu holl waith caled a’u hymroddiad.”

Aled Roberts, AC Gogledd Cymru: “Dyma adroddiad ardderchog yn wir, sy’n glod i’r staff a’r myfyrwyr. Mae’n tynnu sylw at sut mae Coleg Cambria yn chwarae rhan hanfodol wrth wella’r sylfaen sgiliau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn ei osod yn rheng flaen y datblygiadau i wella’r economi rhanbarthol.”

Llŷr Gruffydd, AC Gogledd Cymru: “Llongyfarchiadau i Goleg Cambria ar eu Hadroddiad Estyn ardderchog – mae’n braf gweld bod y coleg yn mynd o nerth i nerth, gan feithrin a rhoi cymorth i’n dysgwyr lleol, yn enwedig ar safle Llysfasi”.

Darren Millar AC Gorllewin Clwyd: “Rwyf wrth fy modd cael clywed am ganlyniadau rhagorol arolwg Coleg Cambria, a gyda hynny, y gwelliannau, buddsoddiad a sefydlogrwydd a roddwyd i Lysfasi ers yr uno yn 2010.”