Newyddion

Coleg Cambria (Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru) yn Dathlu Adroddiad Estyn Rhagorol

September 27, 2013

employers

Coleg Iâl (Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru), sydd bellach yn rhan o Goleg Cambria sydd newydd ei gyfuno, yw darparwr addysg ôl-16 cyntaf i gael gradd ‘rhagorol’ yn ei brofiadau addysgu a dysgu.

Ffurfiwyd Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru, sy’n cynnwys Coleg Cambria, ITeC Wrecsam, Nacro, Gwasanaethau Hyfforddiant Myrick a Phrifysgol Glyndŵr, ym mis Medi 2010 a bellach maent wedi gosod y safon trwy gael y canlyniadau gorau i bartneriaeth dysgu seiliedig ar waith mewn arolwg Estyn hyd yma.

Dywedodd Estyn, Arolygaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, fod ansawdd cynllunio’r hyfforddi a’r asesu gan aseswyr a hyfforddwyr yn hynod effeithiol a bod y consortiwm wedi datblygu trefniadau partneriaeth rhagorol rhwng ei aelodau.

Mae’r consortiwm yn darparu hyfforddiant mewn ystod eang o alwedigaethau sy’n adlewyrchu’r galw am hyfforddiant yn y rhanbarth; mae’r rhain yn cynnwys Peirianneg a Thechnolegau Gweithgynhyrchu, Adeiladu, Cynllunio a’r Amgylchedd Adeiledig, Rheolaeth, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Manwerthu a Gweinyddu Busnesau. Dyfarnwyd graddfa gyffredinol “da” i Goleg Cambria (Consortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru) gyda rhagolygon gwella “rhagorol”.

Meddai Estyn:

“Mae’r consortiwm yn darparu ystod gynhwysfawr o raglenni ar gyfer dysgwyr, cyflogwyr a’r gymuned. Mae dysgwyr yn manteisio’n llawn ar gyfleoedd da i ddatblygu a gwella’u dysgu. Mae llawer ohonynt yn gwneud cynnydd cyflym trwy eu rhaglenni ac yn mynd ymlaen i’r lefel hyfforddi nesaf. At ei gilydd, mae ansawdd cynllunio hyfforddi ac asesu gan aseswyr a hyfforddwyr yn hynod effeithiol. Mae pob un o’r staff yn gwneud defnydd rhagorol o system gynhwysfawr y consortiwm ar gyfer olrhain cynnydd dysgwyr i gofnodi a monitro cynnydd dysgwyr. Mae’r consortiwm wedi creu effaith sylweddol wrth wella dewis ac ansawdd y ddarpariaeth ddysgu ar gyfer dysgwyr a chyflogwyr.”

Yn yr arfarniadau hyn, mae’r arolygwyr yn defnyddio graddfa bedwar pwynt sef rhagorol, da, digonol neu anfoddhaol mewn tri chwestiwn allweddol. Rhoddwyd graddfa ragorol i ddau gwestiwn a da mewn un, a chydnabuwyd cynnydd rhagorol y Consortiwm ym meysydd arweinyddiaeth a rheoli adnoddau gan Estyn.

Cymeradwyodd yr arolygwyr amgylchedd gofal a dysgu da’r consortiwm ac o ran cefnogaeth ac arweiniad, amlygodd strategaethau hynod effefithiol y consortiwm i gynnwys dysgwyr o bob cefndir ac yn benodol y modd y maent yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd trwy eu cynnwys yn eu rhaglenni. Hefyd, canmolodd yr adroddiad waith y consortiwm yn hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant Cymru, gyda mwyafrif y dysgwyr yn gallu dweud ymadroddion sylfaenol yn y Gymraeg a rhai’n gallu cwblhau eu hasesiad trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae gwerth o £9.5 miliwn i’r cytundeb presennol am gyflwyno dysgu seiliedig ar waith ac mae gan y Consortiwm tua 2,615 o ddysgwyr seiliedig ar waith sy’n cael eu hyfforddi ar raglenni wedi’u cyllido gan Lywodraeth Cymru (LlC) gyda busnesau’n amrywio o rai micro i rai rhyngwladol.

Dywedodd Ben Hipkiss, Swyddog AD gyda chwmni Kronospan:

“Fel cwmni gweithgynhyrchu lleol blaenllaw, mae’n hanfodol bod gweithlu Kronospan yn hynod fedrus a chymwys er mwyn i ni allu cystadlu mewn marchnad fyd-eang sydd mor gystadleuol. Am nifer o flynyddoedd, mae partneriaeth hir Kronospan gyda Choleg Iâl a Choleg Glannau Dyfrdwy fel ei gilydd wedi ein cynorthwyo i ddatblygu cynlluniau prentisiaeth sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n rhoi nifer o gyfleoedd gwych i ddatblygu gyrfaoedd y staff presennol a phobl ifanc dawnus lleol. Rydym wedi elwa ar fanteision y cynlluniau hyn trwy’r addysg, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth heb eu hail y mae’r Consortiwm yn ei roi i’n prentisiaid. Gan gofio hynny, roeddem yn fwy na bodlon i groesawu ymweliad gan Estyn, a siaradodd gyda ni ynghylch ein profiadau. Yn dilyn y cyfuno ym mis Awst, mae Kronospan yn edrych ymlaen at gael cefnogaeth hyd yn oed yn well gan Goleg Cambria ac rydym yn siwr y bydd y Consortiwm yn parhau i’n cynorthwyo i wella sgiliau ein gweithlu prersennol yn ogystal â chael rhan flaenllaw wrth ddatblygu nifer ein prentisiaid yn y dyfodol.”

Meddai Dafydd Williams, Prentis mewn Peirianneg gyda Kronospan:

“Cefais amser wrth fy modd yng Ngholeg Cambria Iâl Ffordd y Bers. Treuliais ddwy flynedd yn y coleg ac roedd yr athrawon yn rhagorol. Cafodd y Gymraeg ei hannog trwy gydol y cwrs, ac ymdriniwyd ag unrhyw broblem yn effeithiol ac effeithlon. Wedi astudio yn llawn amser ac fel myfyriwr diwrnod astudio, cefais lawer o wybodaeth a phrofiad yn ystod fy nghyfnod yn y coleg eithriadol hwn.”

Dywedodd Michael Williams, Aelod Arweiniol dros Ddysgu Gydol Oes:

“Mae hwn yn ganlyniad penigamp nid yn unig i Gonsortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru, ond i addysg ôl-16 yn gyffredinol.”

Ychwanegodd John Davies, Pennaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

“Hoffwn longyfarch pob un o aelodau perthnasol y consortiwm. Yn ddiamheuol, mae dysgwyr a chyflogwyr yn manteisio ar ddarpariaeth sydd o ansawdd mor uchel. Mae’n foddhaus nodi bod y cysylltiadau rhwng Cyngor Wrecsam a’r Consortiwm, trwy ITeC Wrecsam, yn parhau i gryfhau’r ddarpariaeth gyffredinol yn lleol.”

Meddai Brian Dunlop, Prif Weithredwr Gwasanaethau Hyfforddiant Myrick:

“Mae Hyfforddiant Myrick yn hynod o falch o fod yn rhan o’r consortiwm llwyddiannus hwn. Fel sefydliad bychan, profodd arwain ar ansawdd a chynnwys cyflogwyr yr hyn y gall consortiwm democrataidd da ei gyflawni ac fel sefydliad bach wedi’i arwain gan gyflogwyr, rydym yn falch iawn o fod yn rhan o Gonsortiwm Sgiliau Canolbarth a Gogledd Cymru.”

Ategodd yr adroddiad:

“Mae uwch reolwyr y consortiwm wedi gwneud cynnydd rhagorol o ran gosod a sefydlu gwerthoedd a nodau clir wrth gyflwyno eu contract dysgu yn y gwaith. Mae rhagolygon gwella’r Consortiwm yn rhagorol oherwydd mae gan yr uwch dîm rheoli strategaeth a gweledigaeth glir o’r hyn y mae angen i’r consortiwm ei wneud i gyflawni rhagoriaeth ym mhob agwedd ar ei waith. Mae wedi datblygu ansawdd rhagorol mewn addysgu, hyfforddi ac asesu.”

Dywedodd Jasbir Dhesi, Dirprwy Bennaeth / Dirprwy Brif Weithredwr Coleg Cambria a chyn-Bennaeth Coleg Iâl:

“Mae’r broses arolygu bob amser yn hynod o rymus ac rwyf wrth fy modd bod gwaith caled a safonau uchel ein dysgwyr, staff y consortiwm a’r partneriaid yn y gweithle yn cael ei gydnabod yn llawn yn yr adroddiad hwn.

Rwy’n falch iawn bod y Consortiwm yn gosod y safonau i ddysgu seiliedig ar waith yng Nghymru ac mae canlyniadau’r arolwg yn cadarnhau ymroddiad a phenderfyniad pob un sy’n rhan o’r gwaith. Yn benodol, rwy’n falch bod yr arolwg wedi amlygu gallu’r consortiwm i sicrhau y diwellir anghenion cyflogwyr, bod sgiliau llythrennedd a rhifedd yn cael eu cynnwys a’u sefydlu i eneteg y bartneriaeth a bod y consortiwm yn y pen draw wedi rhoi gwell dewis o raglenni i’r dysgwyr a chyfoethogi eu profiadau dysgu. Mae wedi bod yn bleser pur cydweithio gydag arweinwyr, staff a chyflogwyr ledled y consortiwm; mae eu brwdfrydedd a’u hangerdd wedi cyfrannu at sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i wneud y gorau o fewn eu gallu.”

Ychwanegodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Gosododd y consortiwm o dan arweiniad Coleg Iâl safon newydd o ran llwyddiant mewn dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru. Mae’n adeiladu ar y graddau arolwg a gafodd Coleg Glannau Dyfrdwy ym mis Chwefror 2012 ac yn eu gwella ymhellach. Mae hyn yn rhoi Coleg Cambria mewn sefyllfa gref wrth symud ymlaen. Carwn ddiolch i Dhesi, holl bartneriaid y consortiwm a phawb a oedd yn rhan o’r arolwg, a’u llongyfarch ar gael canlyniadau mor rhagorol a sector-arweiniol. Rydym yn falch iawn o’r llwyddiant hwn.”

Tags: , ,