Newyddion

Coleg Cambria ar restr fer Gwobrau TES

December 19, 2013

Cambria_RGB final

Mae Coleg Cambria ar restr fer dwy o wobrau Addysg Bellach y Times Educational Supplement. Cydnabydda’r gwobrau blynyddol clodfawr hyn ymroddiad ac arbenigedd y bobl hynny sy’n gwneud cyfraniad sylweddol bob dydd i wella lefelau sgiliau pobl ifanc a dysgwyr sy’n oedolion. Rhoddwyd Coleg Cambria ar restr fer y categorïau Blaengarwch mewn Addysgu a Dysgu a Defnyddio Technoleg yn Rhagorol.

Cydnabydda’r Wobr Blaengarwch mewn Addysgu a Dysgu ddarparwyr sydd wedi lansio syniadau arloesol i wella ansawdd yr addysgu neu’r dysgu. Canolbwyntia ymgais lwyddiannus Coleg Cambria ar y modd y mae athrawon yn gweithio i ddatblygu dulliau arloesol i addysgu a dysgu a datblygu doniau’r dysgwyr. Yn ddiweddar, y coleg oedd y Coleg Addysg Bellach cyntaf yng Nghymru i gael barn ‘rhagorol’ am addysgu a dysgu, gydag Estyn yn adrodd bod y Coleg wedi ‘datblygu ansawdd rhagorol mewn addysgu, hyfforddi ac asesu’ a bod ‘y staff yn rhoi lefelau cymorth rhagorol i’r dysgwyr sy’n eu galluogi i wneud cynnydd eithriadol yn natblygiad eu sgiliau llythrennedd.’

Mae’r Wobr am Ddefnyddio Technoleg yn Rhagorol yn cydnabod defnyddio technoleg yn arloesol, strategol a phell-gyrhaeddol. Disgrifia gyflwyniad Coleg Cambria, sydd bellach ar y rhestr fer, sut y mae’r coleg yn cynnwys dysgu digidol yn llawn, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol a chromebooks i alluogi dysgwyr i fynd at amrywiaeth o gyfarpar digidol gan ddefnyddio apiau anogaeth a realaeth estynedig yn ogystal ag Ateb, ein porth dysgwyr dwyieithog sy’n ffrydio deunydd dysgu personol ac e-GDU i ap neu hafan.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni yn Llundain ddiwedd Chwefror 2014.

Meddai David Jones,

“Ymhyfrydwn fod Coleg Cambria ar restr fer y ddwy wobr nodedig yma. Amlyga ein hymrwymiad fel coleg i sefydlu diwylliant gefnogol o arloesedd a chreadigrwydd yn ogystal ag ymgysylltu â’n dysgwyr trwy ddefnyddio technolegau digidol.”

Tags: ,