Newyddion

Sgiliau Salon Charlotte i Steilio Cenhedlaeth Newydd

June 26, 2012

Cred yr un a ddaeth yn ail yng Ngwobr Dysgwr Cymwysterau Galwedigaethol y Flwyddyn, y dysgwyr dawnus 22 oed o Goleg Iâl, Charlotte Nicholls o Wrecsam, yw bod grym cadarnhaol gweddnewidiad da wedi rhoi gwen ar wynebau cannoedd lawer o bobl â’i doniau gwallt a harddwch.

Mynychodd Charlotte y seremoni wobrwyo nodedig ac uchel ei pharch hon yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd yr wythnos hon i rannu yn nathliadau’r safonau eithriadol a gyflawnir gan ddysgwyr galwedigaethol yng Nghymru gyda’i chyd-fyfyrwyr yn y rownd derfynol ar gyfer gwobr Dysgwr Cymwysterau Galwedigaethol y Flwyddyn.

“Rhoddwyd ymdeimlad o arbenigrwydd i ni ac fe wnes i fwynhau’r diwrnod yn fawr. Roeddwn wrth fy modd yn cael fy rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y wobr,” meddai Charlotte. “Mae’r amgylchedd dysgu yn Iâl yn wych, cefais fy ysbrydoli gan fy nhiwtoriaid ac roedd fy Mam mor falch fy mod yn un o’r rhai yn y rownd derfynol ar gyfer y wobr.”

Dim ond chwech o bobl oedd ar y rhestr fer allan o gannoedd o rai a oedd â gobeithion o gyrraedd y rownd derfynol o ledled y wlad, gyda phob un ohonynt wedi cael cymwysterau galwedigaethol o golegau a chanolfannau hyfforddi. Dyfernir y wobr nodedig bob blwyddyn i nodi Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol, yr achlysur sy’n dathlu cyraeddiadau’r rheiny sydd wedi rhagori mewn dysgu ymarferol a pherthnasol i waith.

“Mae Charlotte yn llysgennad rhagorol i Goleg Iâl,” meddai Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl, Wrecsam

Dengys llwyddiannau Charlotte a’i chyd uchel-berfformwyr y ffordd i nifer cynyddol o bobl ifanc yng Nghymru sy’n dewis dilyn cyrsiau galwedigaethol bob blwyddyn.

Yn dilyn cyfres o wobrau am ei gwaith rhagorol, mae Charlotte bellach yn trosglwyddo ei sgiliau salon disglair i do newydd o gynllunwyr a phrydferthwyr gobeithiol wrth iddi barhau â’i gyrfa fel tiwtor yng Ngholeg Iâl. Ei llwyddiannau yn llunio’r doniau nodedig hynny yng Ngholeg Iâl a’i rhoddodd ymysg y rhai yn y rownd derfynol am wobr arbennig Dysgwr Cymwysterau Galwedigaethol y Flwyddyn Cymru.

Sylwyd ar ei photensial eithriadol yn gyflym iawn, a llwyddodd tiwtoriaid Charlotte yng Ngholeg Iâl i’w henwebu’n barhaus am wobrau amlwg; gan gydnabod ei safonau dibechod, ei phenderfyniad diysgog a’i gallu eithriadol i ryngweithio â chleientiaid a myfyrwyr y salon. Yn byw’n hwylus o agos at ganolfan trin gwallt a harddwch y Coleg yn Wrecsam, a gaiff ei gydnabod yn rhyngwladol, cyfaddefa Charlotte fod y cyfleusterau a’r anogaeth a brwdfrydedd anhygoel ei chyfoedion yn Iâl yn ei wneud yn ail-gartref iddi.

Fe’i henwebwyd yn Ddysgwr y Flwyddyn Cymru yn 2011 a theithiodd i Lundain ddwywaith i gael gwobrau am ei hagwedd a’i chyflawniadau cadarnhaol; gwelir dyheadau Charlotte am safonau byd-eang yn ôl y medalau arian ac efydd y mae hi wedi eu hennill ar lefel y DU yng nghystadlaethau nodedig WorldSkills. Yn ogystal â’i siwrne dysgu, gweithiodd yn galed i ennill digon o arian gyda chyd aelodau’i thîm i gyllido taith tramor ar brosiect arloesol Iâl, ‘Her Affrica’, i’w galluogi i rannu ei doniau ac ysbrydoli pobl ifanc yng ngettos Cape Town.

Wedi ennill cymwysterau lefel tri mewn trin gwallt a therapi harddwch, mae Charlotte wedi parhau i weithio’n rhan-amser mewn salon yn Wrecsam yn ogystal â bod yn asesydd sgiliau yn Iâl a dilyn cwrs TAR yng Ngholeg Iâl a fydd yn ei galluogi i addysgu’r pynciau hyn ym maes addysg bellach.

Yn amlwg, mae brwdfrydedd Charlotte wedi dylanwadu eraill gan fod ei chwaer iau, Courtney, 21 oed, bellach yn dilyn ôl ei throed fel triniwr gwallt; dychwelodd i Goleg Iâl i gyfoethogi ei chymwysterau therapi harddwch wedi cael profiad a gwybodaeth yn y diwydiant wrth feithrin ei chrefft ar longau mordeithiau. Mae Courtney, a gafodd ei hysbrydoli gan ei chwaer, hefyd yn gweithio tuag at ei chymhwyster TAR yng Ngholeg Iâl.

Dywedodd Julie Guzzo, ei henwebydd o Goleg Iâl: “Manteisiodd Charlotte ar bob cyfle i gyflawni canlyniadau rhagorol a dilynodd bob cyfle i fynd y cam pellach hwnnw yn y dosbarth a thu hwnt fel ei gilydd. Mae’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon.”

Cynhaliwyd dathliadau Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol, gan gynnwys digwyddiadau arbennig yng Nghaerdydd ac yn Llandrillo-yn-Rhos i alluogi ymwelwyr i roi cynnig ar sgiliau galwedigaethol gwahanol, ac fe’i trefnwyd yng Nghymru gan GolegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.