Newyddion

HER DE AFFRICA

February 28, 2013

Mae prosiect Her De Affrica Coleg Iâl wedi codi dros £100,000 i helpu cefnogi pobl ifanc difreintiedig mewn ardaloedd yn Ne Affrica ers ei ddechreuad yn 2009.

Wrth i fyfyrwyr Coleg Iâl ddychwelyd o’u profiad i newid bywydau am y pedwerydd tro – mae yna ddathliadau mawr dros y prosiect. Mae rhaglen Her De Affrica Coleg Iâl yn brosiect arloesol a ddatblygwyd i gyfoethogi ymwybyddiaeth y dysgwyr am gydraddoldeb ac amrywiaeth ar lefel rhyngwladol.

Nod y prosiect yw galluogi myfyrwyr o Goleg Iâl yn gyffredinol i gael profiadau i newid eu bywydau mewn dinas ryngwladol sy’n amrywiol yn ddiwylliannol. Gan gynnig cyfleoedd dysgu i ragor o ddysgwyr ledled yr ardal – mae Coleg Iâl hefyd yn cysylltu’n agos ag ysgolion cynradd Wrecsam a’r cymunedau lleol i ddangos iddyn nhw beth yw gobeithion truenus pobl ifanc yn un o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yn y byd. Mae agwedd gytûn yn rhoi hyd yn oed mwy o gyfleoedd i bobl ifanc Wrecsam i helpu, cefnogi a chynnig rhagor i’w cyfoedion yn Ne Affrica.

“Mae prosiect Her De Affrica Iâl yn dangos ein hymroddiad i wneud gwahaniaeth. Mae’r cyfleoedd cyfrannol o ran addysgu a dysgu yn ddiddiwedd i bawb sy’n rhan ohono,” meddai Jasbir Dhesi, Pennaeth Coleg Iâl.

Yn hunanariannol ac yn llwyr ddibynnol ar godi arian, gyda’r myfyrwyr yn cynllunio a rheoli eu digwyddiadau elusennol eu hunain yn lleol, mae’r prosiect wedi codi dros £100,000 ers mis Mehefin 2009. Codir symiau sylweddol o arian gan dimoedd HDA i gyllido eu profiad i newid bywydau, gan godi rhwng £17,000 a £25,000 yn rheolaidd bob blwyddyn gyda’u hymdrechion elusennol. Rhai o’r gweithgareddau codi arian sydd wedi eu cynnal yw golchi ceir, pacio bagiau, boreau coffi, arwerthiannau cacennau, bingo, goleuo bywyd, rafflau, ‘tan-a-thon’ noddedig, paentio ewinedd noddedig, beicio am 24 awr, naid barasiwt deg mil o droedfeddi, nosweithiau cwis, bowlio am 24 awr, dyfalu enw’r tedi, ‘gwallgofrwydd mwstash’, sêl cist car, neidio clogwyni, cefnogi ffeiriau ysgolion, noson ar thema Affrica, noson rasio, sioe ffasiynau, arwerthiant dillad, digwyddiadau ailgylchu.

Ers ei lansio, mae Her De Affrica wedi mynd â thrawstoriad o griwiau o ddysgwyr o Goleg Iâl i Manenberg, un o’r treflannau tlotaf yn Cape Town, De Affrica. Mae myfyrwyr Iâl yn gweithio gyda dysgwyr mewn ysgolion cynradd ac uwchradd a’r gymuned leol yn Ne Affrica ar bynciau cytûn wedi eu cynllunio’n ofalus. Wedi eu hysbrydoli gan amcanion y prosiect, mae rhai o athrawon ysgolion cynradd Wrecsam hefyd wedi gwirfoddoli i fynd gyda Thîm Her Affrica Iâl ar rai teithiau.

Eleni – rhoddwyd “lles personol” yn bwnc i dîm myfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Iâl 2013 i’w ddatblygu ar gyfer eu hymweliad â De Affrica. Mae gan Ysgol Uwchradd Manenberg heriau sylweddol yn ymwneud â diwylliant gangiau a thrais a bu’n her i dîm Iâl i ystyried diwylliant hollol wahanol eu cyfoedion yn Ne Affrica. Datblygodd y dysgwyr Gwasanaethau Cyhoeddus gyrsiau Cymorth Cyntaf, Rhaglenni Cymorth i Fyfyrwyr a hyfforddiant ar ddiogelwch personol i’w cynnal yn yr ysgolion yn Ne Affrica.

Tîm Her De Affrica 2013
Ymwelodd naw o fyfyrwyr Iâl â De Affrica yn 2013 i rannu gwybodaeth a sgiliau gyda’u cyfoedion yn Ne Affrica. Arweinydd tîm eleni oedd Yvonne Williams, aelod o staff Gofal Plant, gyda chefnogaeth Alan Lowry o adran Gwasanaethau Cyhoeddus.
Yn ben llanw i’w gweithgareddau rhagorol i godi arian, cynhaliwyd Bore Coffi ffarwel yn y Coleg cyn i’r criw ddechrau ar eu taith gydag ymadawiad cynnar yn y bore.
Rhai o aelodau Tîm 2013 oedd: Shelley Morrison; Elen Glyn-Jones; Leanne Langford, Kim Mills; Aloi Roberts. Lauran Edwards, Chloe Kassab, Nadia Starkey ac Ellie Penrose.
Amcanion allweddol prosiect Her De Affrica Coleg Iâl yw – 1. Gwella ymwybyddiaeth y dysgwyr o gydraddoldeb ac amrywiaeth ar lefel rhyngwladol.
2. Cynnwys dysgwyr mewn gwaith elusennol yn eu cymunedau lleol a’r cyffiniau.
3. Codi gobeithion pobl ifanc a phlant yn nhreflannau Manenberg, Cape Town trwy gyfoethogi eu profiad addysgol.
4. Ehangu profiad addysgol dysgwyr i rannu sgiliau a phrofiadau bywyd newydd.
5. Rhannu arferion da mewn Dysgu ac Addysgu.
6. Cefnogi datblygiad rhaglen fwydo’r Cape Gorllewinol mewn ysgolion yn y Treflannau.
Hanes Prosiect HDA
Rhai o bynciau prosiect Her De Affrica hyd yma yw: Rhannu Arferion Galwedigaethol yn 2010; Dinasyddiaeth Fyd-eang a Datblygu Cynaliadwy yn 2011 (Ysgol Babanod Parc Borras, Ysgol Clywedog); Llythrennedd yn 2012 a Lles Personol yn 2013.
Cynllunio i’r Dyfodol ar gyfer Prosiect HDA
Bydd prosiect 2014 yn canolbwyntio ar Gyfathrebu (Byd-eang a Chymunedol)
Caiff y pynciau eu dewis a chytunir arnynt gan yr athrawon yn yr ysgolion yn Ne Affrica er mwyn ceisio manteisio i’r eithaf ar gyfnewid syniadau a gwerthoedd.

http://www.yalechallengeafrica.blogspot.co.uk/