Newyddion

Canolfan Entrepreneuriaeth ar gyfer yr Ifanc yn derbyn cyngor ysbrydoledig gan gyd-sylfaenydd y cwmni Moneypenny

October 10, 2013

Clacher

Mae canolfan sydd â’r dasg o hybu entrepreneuriaeth a helpu pobl i ddechrau busnesau, wedi derbyn cyngor ysbrydoledig gan gyd-sylfaenydd y cwmni arobryn Moneypenny.

Roedd Rachel Clacher yn siaradwr gwadd yng nghyfarfod diwethaf Canolfan Entrepreneuriaeth ar gyfer yr Ifanc yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli. Mae’r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o addysg bellach ac uwch, llywodraeth a busnesau lleol.

Dechreuodd Rachel y cwmni Moneypenny, sef y cwmni ateb galwadau ffôn, yn y flwyddyn  2000 gyda’i brawd Ed. Yn y cyfarfod bu Rachel yn sôn am dwf y cwmni a sut y maent wedi goresgyn sialensiau a symud ymlaen gyda thueddiadau a thechnolegau.

Roedd hyn yn cynnwys y stori y tu ôl i’r penderfyniad i agor swyddfa yn Auckland ac anfon staff yno ar secondiad chwe mis, er mwyn darparu gwasanaeth pedair awr ar hugain i gleientiaid – heb i weithwyr orfod gweithio gyda’r nos.

Mae’r cwmni Moneypenny bellach yn cyflogi dros 300 o bobl ac yn 2013 cafodd y cwmni ei enwi fel un o’r cwmnïau gorau yn y DG i weithio iddo.

Cafwyd sgyrsiau hefyd ynglŷn â’r gweithgareddau diweddaraf ym Mhrifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria.

Dywedodd Rona Griffiths Rheolwr Menter/Sgiliau’r Byd yng Ngholeg Cambria:

“Mae’r Ganolfan Entrepreneuriaeth ar gyfer yr Ifanc yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn destun rhyfeddod i ni bob amser, gyda’u hymglymiad gweithgar gyda dysgwyr a staff Coleg Cambria a Phrifysgol Glyndŵr.

“Mae’r hinsawdd economaidd yn hwyluso meddwl agored a’n budd-ddeiliaid yn hanfodol i’n helpu ni i integreiddio dysgu, masnach a chyflogadwyedd yn ein sefydliadau, er mwyn ysbrydoli a meithrin pobl ifanc hunangynhaliol, entrepreneuraidd ac arloesol yma yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Maent yn gweithio yn ddygn, ac rydym yn wir ddiolchgar iddynt am eu mewnbwn, egni, geiriau o ddoethineb a’u penderfyniad i gyfrannu’n gadarnhaol i lwyddiant economaidd a chymdeithasol ein rhanbarth. Maent yn fodelau rôl anhygoel”.

Bydd cyfarfod nesaf y Ganolfan Entrepreneuriaeth ar gyfer yr Ifanc yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria Iâl Parc y Gelli ar Ddydd Iau 24ain o Hydref 2013 am 8.45yb. I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch rona.griffiths@cambria.ac.uk.

Tags: , ,