Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch gorau erioed i fyfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria

August 18, 2016

A level results 2016 Dan and Lucy

Mae Coleg Cambria yn dathlu’r canlyniadau gorau erioed heddiw gyda chyfradd lwyddo cyffredinol o 99%.

Roedd myfyrwyr y chweched dosbarth wrth eu bodd gyda’u canlyniadau ardderchog, a welodd gynnydd sylweddol yn y nifer ohonynt a gafodd y graddau uchaf. Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

78% graddau A* – C
• 51% yn cael y graddau uchaf A*- B
• 87 yn cael graddau A* a 149 yn cael graddau A
• 31 pwnc gyda chyfraddau llwyddo 100%

(Manylion ychwanegol ar gael yn: www.cambria.ac.uk\alevelresults)

Dywedodd Lawrence Wood, Dirprwy Bennaeth Coleg Cambria:

“Hoffwn longyfarch pob un o’n myfyrwyr chweched dosbarth am eu canlyniadau rhagorol eleni ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol.

“Mae’r canlyniadau hyn yn adlewyrchu gwaith caled anhygoel y myfyrwyr, yn ogystal ag ymroddiad ac arbenigedd ein staff dysgu, sydd wedi gweithio’n ddiflino i gynorthwyo ac i herio’r myfyrwyr i gyflawni eu potensial.

“Rydyn ni’n falch iawn gyda chanlyniadau myfyrwyr ein chweched isaf hefyd, a gafodd gyfradd lwyddo gyffredinol o 95% gyda 72% yn ennill y graddau uchaf.”

Mae myfyrwyr chweched dosbarth Coleg Cambria yn parhau gyda’r traddodiad o ennill llefydd yn rhai o brifysgolion gorau Prydain, gan gynnwys ennill llefydd yn Rhydychen a Chaergrawnt eto eleni.

Yn cyfrannu at y cyflawniadau nodedig hyn mae cyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Elfed, Connor Beattie a enillodd 2 radd A* a 2 radd A sy’n caniatáu iddo astudio Clasuron yn Rhydychen a Daniel Thorne, cyn-ddisgybl Ysgol Morgan Llwyd a enillodd 4 gradd A* a lle i astudio Gwyddorau Naturiol yng Nghaergrawnt.

Llwyddodd Katy Whitley sy’n byw yn Borras, Wrecsam ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Rhosnesni, i gael graddau A*AAB sy’n sicrhau lle iddi astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Lerpwl. Roedd Leah Hollinsgworth, sydd hefyd o Wrecsam ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff, wrth ei bodd efo’i chanlyniadau A*AAA sy’n cadarnhau lle iddi astudio Deintyddiaeth yn Sheffield.

Roedd Lauren Griffiths o Wrecsam yn neidio o lawenydd ar ôl ennill A*AAA. Bydd y cyn-ddisgybl Ysgol Sant Joseff yn mynd ymlaen i astudio Seicoleg yn Lancaster neu Leeds.

A level results 2016 Lauren with mum Vanessa

Ar ôl derbyn ei chanlyniadau siaradodd Lauren am ei chyffro:

“Rwyf wrth fy modd. Mae wedi bod yn waith caled ond mae wedi talu ar ei ganfed. Fedrai ddim credu fy mod i am astudio Seicoleg – fedrai ddim disgwyl.”

Enillodd Lucy Parry, cyn-ddisgybl Ysgol Darland 4A* ac mae’n mynd yn ei blaen i astudio Cemeg yn Efrog tra bod ei chyd-gynddisgybl Ysgol Darland, George Dunning, yn mynd i Fanceinion i astudio Cyfrifiadureg ar ôl ennill 3 gradd A.

Mae rhagor o hanesion llwyddiant yn cynnwys tri cyn-ddisgybl Ysgol Clywedog, Lee Heseth, Jacob Morgan a Ewen Roberts a enillodd 4 gradd A* a 5 gradd A rhyngddynt. Mae Jacob ac Ewen yn mynd ymlaen i astudio Mathemateg yn y brifysgol, Jacob yn Durham a Ewen yn Lancaster tra bod Lee yn dilyn rhaglen prentisiaethau. Mae eu llwyddiant mathemategol yn rhan o gyflawniad ar draws y coleg gyda 42 gradd A*/A yn y pwnc.

A level results 2016 Jacob, Lee and Ewen

Cafodd Xavier Phoenix o Eryrys ger yr Wyddgrug raddau A*A*A. Mae o, fel Lee, wedi penderfynu peidio mynd ymlaen i brifysgol ond yn hytrach mae o wedi bod yn llwyddiannus i ennill prentisiaeth 15 mis yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Dywedodd:

“Roeddwn i’n edrych am opsiwn gwahanol i brifysgol. Efo anogaeth a chefnogaeth fy nhiwtor personol yn Cambria, mi wnes i wneud cais am brentisiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol. Dwi’n edrych ymlaen yn arw ato!”

A level results 2016 Connor and Xavier

Ychwanegodd David Jones OBE Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r canlyniadau gorau erioed i Goleg Cambria, sy’n dilyn ein harolygiad rhagorol gan Estyn yn ddiweddar.

“Mae’r canlyniadau hyn yn amlygu safon ein darpariaeth chweched dosbarth yn Iâl ac maent yn sylfaen ragorol ar gyfer ein Canolfan 6ed Dosbarth newydd yng Nglannau Dyfrdwy, a fydd yn agor ym mis Medi.

“Llongyfarchiadau mawr i’n myfyrwyr chweched dosbarth oedd yn llawn haeddu’r llwyddiant hwn – rydyn ni’n falch iawn ohonynt i gyd ac am bob perfformiad unigol.”

A level results Class of 2016