Newyddion

Cambria yn Dathlu Rhagoriaeth

February 6, 2015

annual report feb6

Gwnaeth Coleg Cambria heddiw ddathlu 2014 llwyddiannus gyda lansiad eu Hadroddiad Blynyddol “Dathlu Rhagoriaeth.”

Croesawodd Is-gadeirydd y Llywodraethwyr, Ray Wells, a Phennaeth/Prif Weithredwr David Jones OBE, aelodau o’r cyhoedd, partneriaid, cyflogwyr, myfyrwyr a staff  i safle Glannau Dyfrdwy i edrych yn ôl ar flwyddyn o ragoriaeth.

Mae’r adroddiad yn adlewyrchu ar 2014, yn tynnu sylw at gyflawniadau allweddol yn ystod blwyddyn arbennig o lwyddiannus a phrysur gyda manylion llwyddiannau myfyrwyr a staff megis derbyn y Wobr Beacon ar gyfer Datblygu Llythrennedd a Rhifedd a Gwobr Pen-blwydd y Frenhines yn ogystal â bod y sefydliad addysgol cyntaf yn y DU i gyrraedd Safon Gwastraff yr Ymddiriedolaeth Garbon.

Ymysg cyflawniadau myfyrwyr a grybwyllir yn yr adroddiad, ceir manylion am lwyddiant dysgwyr Coleg Cambria yn rowndiau terfynol  WorldSkills UK ym Mirmingham lle y gwnaethant gynrychioli bron i draean o dîm Cymru a fu’n cystadlu. Ar ôl ennill 9 medal mewn 7 cystadluaeth a statws Cymeradwyaeth Uchel mewn 4 cystadleuaeth arall, gosodwyd tîm Coleg Cambria yn yr 2il safle yn nhabl cynghrair WorldSkills y DU.  Yn siarad yn y lansiad oedd Samantha Adams, myfyriwr Harddwch ac enillydd Medal Aur, a fynegodd pa mor falch oedd hi fod y coleg wedi ei chefnogi i gyrraedd y brig.

Gwnaeth David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr, longyfarch a diolch i ddysgwyr, staff a llywodraethwyr Coleg Cambria am eu hymrwymiad, eu menter a’u cyflawniadau enfawr.

“Unwaith eto, mae cyflawniadau a llwyddiannau ardderchog dysgwyr unigol, y staff a’r coleg yn ddigyffelyb,” meddai.

“Mae swyddogaeth Coleg Cambria yn bwysicach nag erioed i’n cymunedau a’n heconomi.  Rydym yma i hybu cyflogaeth, naill ai’n uniongyrchol neu ar ôl symud ymlaen i brifysgol, gan adeiladu ar y sylfaeni a’r dysgu a gafodd y dysgwyr ledled chwe safle Coleg Cambria yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

“Bydd 2015 a 2016 yn flynyddoedd llawn her i golegau addysg bellach Cymru. Bydd Coleg Cambria yn addasu ac yn defnyddio’i gryfderau i gyd i barhau i wella yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Fel bob amser, rydym yn ddiolchgar am gymorth a phartneriaeth ein rhan ddeiliaid, ac rydym yn edrych ymlaen at ehangu’r dull cydweithredol hwn”.

Mae’r adroddiad yn awr ar gael ar wefan Coleg Cambria  – www.cambria.ac.uk