Newyddion

Cambria yn codi dros £90,000 ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau

September 8, 2015

TCT

Mae staff a myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt godi dros £90,000 ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Daeth cynrychiolwyr o chwe safle’r coleg at ei gilydd mewn dathliad arbennig y penwythnos diwethaf, lle roeddent yn gallu trosglwyddo’r swm anhygoel o £90,101.59 a gasglwyd ganddynt yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf ar gyfer eu helusen ddewisedig, sef Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Mae’r swm anhygoel hwn yn uwch nag ymdrechion codi arian blaenorol ac mae’n gyfwerth â chodi cyfanswm o £500 y dydd yn ystod tymor y coleg.

Bob blwyddyn mae Coleg Cambria yn dewis elusen y flwyddyn, y bydd myfyrwyr a staff yn addo codi arian tuag ati trwy gynnal nifer o wahanol weithgareddau. Cynhaliwyd nifer o weithgareddau creadigol a rhai heriol yn gorfforol, ym mhob un o safleoedd Coleg Cambria, gan gynnwys marathonau, teithiau cerdded heriol, teithiau beiciau llyn, pobi cacennau, gigiau, diwrnodau i’r teulu, her gwibwifren a llawer iawn rhagor.

Cyflwynwyd siec am £90,101.59 i Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau gan David Jones, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Cambria, ar ran pawb a gyfrannodd at y gweithgareddau codi arian.

Diolchodd i’r staff a’r myfyrwyr am godi swm mor ardderchog yn ystod y llynedd.:

Dywedodd: “Mae haelioni ein myfyrwyr a’n staff wedi gwneud argraff fawr arna i ac rwy’n falch iawn ohonyn nhw, am iddyn nhw roi cymaint o’u hamser, eu harian ac ymrwymiad i godi symiau fwyfwy o arian ar gyfer elusen.

“Rydyn ni’n ceisio cyflawni rhagor na dim ond addysg a hyfforddiant yng Ngholeg Cambria; rydyn ni’n annog myfyrwyr i fod yn wir ddinasyddion sy’n cymryd rhan yn eu cymunedau lleol ac yn helpu pobl eraill. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn meithrin sgiliau newydd a chynyddu eu hunan hyder. Mae gweithio’n agos gydag Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau eleni wedi’n galluogi ni i gynyddu gwybodaeth ein myfyrwyr am faterion canser ymhlith pobl ifanc.

“Mae’r swm a godwyd eleni i’w ryfeddu ato yn wir. Mae’n tynnu sylw at ymdrechion enfawr ein myfyrwyr a’n staff i godi arian at yr achosion rydyn ni’n eu dewis”.

Dywedodd Vanessa Simmons, Rheolwr Codi Arian Rhanbarthol Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau:

“Rydyn ni wedi gwir fwynhau gweithio gyda Choleg Cambria yn ystod y llynedd, ac roeddem yn emosiynol iawn pan glywon ni faint yn union a gafodd ei godi.

“Mae’r staff a’r myfyrwyr wedi gwneud cymaint i drefnu nifer trawiadol o ddigwyddiadau ar ein cyfer a bu’n wych cael bod yn rhan o’r bartneriaeth arbennig hon. Rydyn ni’n dibynnu ar gyfraniadau gwirfoddol gan gymunedau lleol i sicrhau bod pobl ifanc gyda chanser a’u teuluoedd yn cael y gofal a’r cymorth gorau posibl, a bydd yr arian gan Goleg Cambria yn cael effaith enfawr i’n helpu i gyflawni hynny.”

Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau yw’r unig elusen yn y DU sy’n ymroddedig i wella ansawdd bywyd a siawns goroesi’r saith o bobl ifanc 13-24 oed sy’n cael diagnosis o ganser bob dydd. Mae’r elusen yn ariannu ac yn adeiladu unedau arbenigol mewn ysbytai GIG ac yn darparu staff pwrpasol, gan ddod â phobl ifanc at ei gilydd er mwyn iddynt gael eu trin gan arbenigwyr canser yr arddegau, yn y lle gorau ar eu cyfer.

Pan fo pobl ifanc yn eu harddegau fel arfer yn cael eu trin ochr yn ochr â phlant neu gleifion hŷn ar ddiwedd eu hoes, gallant deimlo’n hynod o ynysig, ni fydd rhai ohonynt byth yn cyfarfod rhywun ifanc arall sydd â chanser. Mae cael eich trin ochr yn ochr ag eraill yr oed â nhw yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr i’w profiad cyfan. Mae Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau am i bob unigolyn ifanc â chanser arnynt gael y cymorth arbenigol hwn, ni waeth ble maen nhw’n byw.

Mae Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau hefyd yn addysgu pobl ifanc a gweithwyr iechyd proffesiynol am ganser er mwyn helpu i wella pa mor gyflym bydd y bydd diagnosis ar gael a’i ansawdd. Mae canser ymhlith pobl ifanc yn brin, ond mae Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau eisiau pobl ifanc wybod am yr arwyddion cyffredin, fel y gallant ofyn am gyngor meddygol os ydynt yn poeni.