Newyddion

Cambria yn atgyfnerthu perthynas strategol gyda Phrifysgol Glyndŵr

February 13, 2015

David Jones OBE & Prof Graham Upton

Croesawodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, yr Athro Graham Upton, Is-ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr, i’r coleg yr wythnos hon i drafod cryfhau cytundeb perthynas strategol y coleg.

Bu’r ddau goleg yn cydweithio am nifer o flynyddoedd i ddarparu atebion wedi’u cydlynu i ddiwallu anghenion hyfforddiant a datblygu sgiliau busnesau a chyflogwyr yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu cyfleoedd sy’n bodoli eisoes i symud ymlaen o addysg bellach i addysg uwch rhwng y ddau sefydliad.

Dywedodd David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Roeddwn i wrth fy modd yn cael croesawu’r Athro Upton i Goleg Cambria, am yr eildro ers iddo ddechrau yn ei swydd newydd.  Roedd yn bresennol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ddydd Gwener diwethaf ar ein safle yng Nglannau Dyfrdwy ac roedd yn gallu dod draw i ymweld â’n safle Iâl yr wythnos hon.

“Fel coleg rydyn ni’n ymdrechu i ddarparu cyfleoedd dysgu rhagorol ar gyfer y rhanbarth ac mae ein partneriaeth hir sefydledig a llwyddiannus gyda Phrifysgol Glyndŵr yn sicrhau dilyniant ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc ar gyfer ein myfyrwyr.

“Yn y cytundeb strategol a grëwyd gennym ni, lluniwyd amcanion i gynorthwyo twf yr economi a datblygiad cymdeithasol y rhanbarth, trwy gynnig darpariaeth sy’n ateb ac yn rhagweld gofynion busnesau a chyflogwyr y rhanbarth.”

Dywedodd yr Athro Graham Upton, Is-ganghellor Dros Dro Prifysgol Glyndŵr: “Mae gan Brifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria berthynas gref a hir sefydledig, ac rydyn ni’n cydweithio i wella darpariaeth addysg bellach ac addysg uwch yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae’r cytundeb perthynas strategol yn bodoli i atgyfnerthu partneriaethau a oedd eisoes ar waith gan gyn golegau Iâl a Glannau Dyfrdwy.  Mae hynny’n golygu y byddwn yn dylanwadu hyd yn oed mwy ar yr economi leol, gan rannu gwybodaeth ac arbenigedd i ddarparu profiad mwy cadarnhaol i fyfyrwyr.

“Rydyn ni’n cryfhau’r sylfaeni a osodwyd blynyddoedd yn ôl ac yn estyn ein cymorth i’r naill a’r llall, er lles pawb, gan ein galluogi i wasanaethu anghenion a buddiannau’r rhanbarth yn well.

“Mae Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria bellach yn gallu edrych tua’r dyfodol gyda hyd yn oed mwy o hyder.”