Newyddion

Bydd y Cynnig ynghylch Cyfuno Colegau yn arwain at Goleg Rhanbarthol newydd i Ogledd-ddwyrain Cymru

December 18, 2009

Deeside CollegeMae dau o’r colegau mwyaf llwyddiannus yng Ngogledd Cymru wedi arwyddo cytundeb sy’n dangos y bwriadant gyfuno. Yn ddiweddar fe wnaeth Cyrff Llywodraeth Coleg Glannau Dyfrdwy, a leolir yng Nghei Connah a Llaneurgain, a Choleg Llysfasi a leolir yn Rhuthun a Wrecsam, arwyddo Cytundeb. Canlyniad hyn i gyd fydd cyfuniad arfaethedig y ddau goleg ar 1 Awst 2010. Bydd hyn yn ychwanegu at gyfuniad Coleg Glannau Dyfrdwy T Choleg Garddwriaeth Cymru a ddigwyddodd ym mis Awst 2009, ac yn arwain at sefydlu’r Coleg mwyaf yng Nghymru sy’n cynnwys Addysg y Tir. Yn wir hwn fydd un o’r mwyaf yn y DU. Bydd y coleg cyfunedig mewn sefyllfa unigryw i roi cymorth i ddysgwyr, cyflogwyr a chymunedau ledled Gogledd-ddwyrain Cymru a thu hwnt, a bydd yn cynnig yr amrywiaeth fwyaf cyflawn o addysg a hyfforddiant yn rhanbarth Gogledd Cymru. Byddai’r coleg cyfunedig yn darparu ar gyfer mwy na 25,000 o fyfyrwyr, trwy gyfrwng gweithlu o fwy na 1,000 o staff, a bydd ganddo incwm o fwy na 36 miliwn.

“B m yn cydweithio T Choleg Llysfasi ers y deng mlynedd diwethaf ar y cynigion hynod gyffrous hyn” meddai Paul Williams, Cadeirydd Coleg Glannau Dyfrdwy, “Cyn bo hir eleni byddwn yn dechrau ymgynghori’n ffurfiol T’r rhanddeiliaid cyn gofyn am sbl bendith derfynol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous ac arwyddocaol i Ogledd Cymru ac i Gymru o Fon i Fynwy.”

“Mae gan y ddau goleg gysylltiadau cadarn eisoes er mwyn cefnogi’r economi lleol,” ychwanegodd Mike Pickering, OBE, Cadeirydd Llysfasi. “Mae’r dirwasgiad ar fin dod i ben gobeithio, ac felly mae’n hanfodol bwysig inni sicrhau bod gennym weithlu tra medrus yng Nghymru. Gallwn gyflawni hyn trwy gyfrwng ein cynigion ynghylch cyfuno, trwy gydweithio T busnesau o bob maint er mwyn cefnogi economi Cymru.”

Rhywbeth arall sydd wrth wraidd y cyfuniad arfaethedig yw’r cyfle a geir i gyd-grynhoi adnoddau ac arbenigedd Coleg Llysfasi a chyn Goleg Garddwriaeth Cymru. David Jones yw Prifathro Coleg Glannau Dyfrdwy ac meddai, “Mae pob ffurf ar sector Addysg y Tir wastad wedi bod yn hollbwysig yng Nghymru. O gofio bod materion yr amgylchedd a chynaladwyedd, yn ogystal ag agweddau’n gysylltiedig T hamdden a thwristiaeth yn mynnu sylw – yn haeddiannol felly – yna dyma’r adeg bwysicaf i’r sector. Rydym eisoes wedi dechrau gweithio T’r amrywiaeth eang o sefydliadau a rhanddeiliaid sydd yn sector Addysg y Tir yng Nghymru ac rydym wedi ymrwymo i gydweithio T hwy er mwyn llunio strategaeth uchelgeisiol newydd a fydd yn diwallu eu hanghenion. Bydd hefyd yn sicrhau bod y coleg yn geffyl blaen yn y DU ac yn rhyngwladol hefyd.”

Rhywbeth arall pwysig iawn y dylid ei nodi yw y bydd y cyfuniad yn cynorthwyo datblygiadau ehangach ledled Gogledd-ddwyrain Cymru, yn enwedig ar y cyd ag awdurdodau lleol. “Yn bennaf bydd y coleg newydd yn gweithredu ochr yn ochr T cholegau ac ysgolion eraill, yn siroedd Dinbych, y Fflint a Wrecsam a gyda phrifysgolion Bangor a Glyndwr y maent eisoes wedi sefydlu partneriaethau effeithiol T hwy “, eglurodd Fred Cunningham, Prifathro Coleg Llysfasi. “Mae’r ddau goleg eisoes yn meddu ar gysylltiadau ardderchog T’r awdurdodau lleol sydd hwythau’n ystyried cynigion newydd ynghylch hybu cyfleoedd addysg a hyfforddiant, yn gysylltiedig T’r agenda “Gweddnewid” sydd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio ac nid i gystadlu,” ychwanegodd, “ac yn bwysig iawn bydd hyn yn gadael inni fanteisio ar arbenigedd Llysfasi er mwyn i’r coleg newydd allu ehangu a gwella amrywiaeth y cyrsiau a’r gwasanaethau sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog hefyd.”

Am ragor o wybodaeth, byddwch cystal T chysylltu T Vicky Barwis neu Owain Roberts ar 01244 834531.