Newyddion

AGOR CANOLFAN BRIFYSGOL YNG NGHOLEG CAMBRIA

October 17, 2016

Ken Skates AM Officially openes the new HE centre at Coleg Cambria in Deeisde. Chief Executive David Jones wth the Minister

Agorwyd Canolfan Brifysgol newydd sbon yn swyddogol heddiw ar safle Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Mae’r cyfleuster pwrpasol wedi cael ei ddatblygu gan Goleg Cambria mewn partneriaeth gyda Choleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, ac fe’i gwnaed yn bosibl trwy grant buddsoddi cyfalaf £2.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru i hybu seilwaith, sgiliau a thwf economaidd ledled Cymru. Bydd yn darparu cyfleusterau addysg uwch i fyfyrwyr awyrennol a pheirianneg.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith “Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn nyfodol ein dysgwyr fel eu bod yn gallu cyflawni eu potensial yn llawn a rhoi hwb i’n heconomi.

“Rwy’n falch ein bod ni wedi gallu darparu £2.7 miliwn tuag at y Ganolfan Addysg Uwch Awyrofod £3.36 miliwn fydd yn darparu myfyrwyr gyda chyfleuster o’r radd flaenaf lle gallant ddatblygu eu sgiliau a chymryd mantais o gyfleoedd hyfforddi gwerthfawr. Bydd y sgiliau yma’n chwarae rhan allweddol yn nhwf yr economi ranbarthol a sectorau pwysig.

“Sector Awyrofod y DU yw pwerdy gweithgynhyrchu uwch, ac mae Cymru’n chwarae rhan hanfodol yn ei allu. Bydd y ganolfan anhygoel yma’n chwarae rhan bwysig o ran darparu cwmnïau gyda’r arbenigedd a sgiliau galwedigaethol i’n galluogi i dyfu ein galluoedd ymhellach a chynnal ein manteision cystadleuol.”

Mae’r Ganolfan yn cynnwys cyfleusterau heb eu hail sef ystafelloedd darlithio, mannau labordy, ystafelloedd cyfrifiaduron, mannau cymdeithasol ac ystafell fideo-gynadledda. Fe’i cynlluniwyd i fod yn hynod gynaliadwy, gan hyrwyddo’r defnydd o olau dydd ac awyru naturiol tra hefyd yn ymgorffori nifer o dechnolegau cynaliadwy gan gynnwys pympiau ffynhonnell aer gwres, cynaeafu dŵr glaw, goleuadau LED a phaneli solar.

“Rwy’n falch iawn o allu croesawu Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith i agor ein Canolfan Prifysgol gyffrous newydd,” meddai David Jones Prif Weithredwr Coleg Cambria.

“Pwrpas y cyfleuster anhygoel hwn yw gweithio gyda chyflogwyr mewn peirianneg, gweithgynhyrchu uwch a defnyddiau, ac fe’i gwnaed yn bosibl trwy ein partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a thrwy gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae’n rhoi cyfleoedd pellach i ni ddarparu hyfforddiant prifysgol o safon uchel ar gyfer y gweithlu, ein pobl ifanc a chymunedau’r ardal.

“Rydym yn byw ac yn gweithio mewn rhanbarth gwych – ar yr ochr yma o’r ffin mae gennym Barc Diwydiannol gwych Glannau Dyfrdwy, a’r Porth Gogleddol i ddod, Parc Busnes Penarlâg, cyfleuster ardderchog Airbus ym Mrychdyn a Pharc Busnes Wrecsam hefyd.

“Mae angen i ni ofalu am y busnesau gwych yn yr ardal yma fel bod modd iddynt lwyddo a thyfu. Mae hyn yn golygu cynnal ein statws o arwain y sector trwy newid gyda’r oes a chreu gallu a chymhwysedd mewn sgiliau lefel uwch, sydd nid yn unig yn gofalu am y cyflogwyr presennol ond hefyd yn atyniad ar gyfer rhai newydd”.