Newyddion

AGOR 6ED GLANNAU DYFRDWY GAN BRIF WEINIDOG CYMRU

September 16, 2016

Official opening of Coleg Camera Sixth at Deeside by First Minsiter Carwyn Jones AM

Agorwyd Canolfan 6ed Dosbarth Glannau Dyfrdwy £14.6 miliwn gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru.

Datblygwyd Canolfan 6ed Dosbarth Glannau Dyfrdwy ar y cyd gan Goleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint, gyda nawdd Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif Llywodraeth Cymru, ac fe’i hadeiladwyd gan Wynne Construction o Sir Ddinbych. Cyfunwyd 6ed dosbarth pedair ysgol Sir y Fflint yn y ganolfan, sydd yn cynnwys cyfleusterau arbenigol ar gyfer y celfyddydau perfformio, cerddoriaeth, gwyddoniaeth a’r celfyddydau creadigol, yn ogystal ag ystafelloedd dosbarth cyffredinol, y cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth diweddaraf a mannau astudio preifat.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: “Bydd 6ed newydd Glannau Dyfrdwy yn amgylchedd dysgu ysbrydoledig a fydd yn galluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial, ehangu eu gorwelion a meithrin sgiliau a fydd o fudd i Gymru yn y dyfodol.

“Bydd yn cyflwyno darpariaeth chweched dosbarth o ansawdd uchel ac yn cynyddu dyheadau trwy ei ddewisiadau cwricwlwm pwysig gwell a phrofiadau i bobl ifanc Gogledd Ddwyrain Cymru.

“Mae’r gwaith caled, ymdrech ac ymroddiad yr holl bartneriaid, gan gynnwys Coleg Cambria, Cyngor Sir y Fflint a’r ysgolion, y penseiri a’r contractwyr a fu’n gysylltiedig â’r cyfleuster newydd ardderchog hwn yn amlwg, a dylid eu canmol.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau i’n dysgwyr sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif ac rwy’n falch ein bod wedi gallu cyfrannu £7.3 miliwn tuag at gost datblygu’r ganolfan newyddaf hon.”

Dywedodd David Jones, Prif Weithredwr Coleg Cambria: “Rwyf wrth fy modd yn cael croesawu’r y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru i’n canolfan chweched dosbarth newydd a chyffrous”.

“Ni fyddai wedi bod yn bosibl datblygu’r cyfleuster anhygoel hwn heb nawdd Llywodraeth Cymru a’r bartneriaeth a gafodd ei sefydlu rhwng y coleg, Cyngor Sir y Fflint ac ysgolion lleol.”

“Mae 6ed Glannau Dyfrdwy yn cynnig dewis a safon i ddysgwyr lleol. Gallwn ysbrydoli a herio ein pobl ifanc i gyflawni eu potensial yma ac i symud ymlaen i’r cyrsiau prifysgol a’r prentisiaethau gorau a chyflogaeth. Mae’r ganolfan mewn man delfrydol yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy er mwyn meithrin cysylltiadau cryf gyda busnesau lleol.”

Official opening of Coleg Camera Sixth at Deeside by First Minsiter Carwyn Jones AM
Cafodd yr adeilad tri llawr newyddaf, ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, ei ddylunio i fod yn hynod o gynaliadwy, gan hyrwyddo defnyddio golau dydd naturiol ac awyru a chan gynnwys nifer o dechnolegau cynaliadwy fel pympiau gwres ffynhonnell aer, casglu dŵr glaw, golau LED a phaneli solar.

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:

“Bydd dyluniad gwych y cyfleuster dysgu newydd ffantastig hwn yn siŵr o arwain at amgylchedd dysgu ymroddedig, ysbrydoledig a chreadigol ar gyfer myfyrwyr yn y blynyddoedd i ddod ac rwy’n hyderus y bydd Canolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy, cyn pen dim, yn ganolfan ragoriaeth sy’n adlewyrchu cyd-ddyheadau ysgolion lleol, Cyngor Sir y Fflint, Llywodraeth Cymru a Choleg Cambria.

“Mi hoffwn i ddiolch i Wynne Construction hefyd am gwblhau adeilad arloesol sy’n denu’r llygad, mewn pryd ac sy’n cyfrannu at ddatblygiad ehangach y campws.”

Official opening of Coleg Camera Sixth at Deeside by First Minsiter Carwyn Jones AM