Newyddion

Aelod Cynulliad yn ymweld â Chanolfan Sgiliau Bywyd Llaneurgain

April 11, 2014

ILS_Mencap 6

Gwahoddodd myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Ngholeg Cambria, Aled Roberts, Aelod Cynulliad Rhanbarthol Gogledd Cymru y Democratiaid Rhyddfrydol, yn ddiweddar, i ddod i Ganolfan Sgiliau Bywyd yn Llaneurgain ar gyfer sesiwn cwestiynau ac atebion.

Dyma benllanw cyfres o weithdai a gafodd eu cynnal yn y coleg gyda chymorth MENCAP Cymru. Roedd y myfyrwyr wedi gwneud gwaith ymchwil a llunio nifer o gwestiynau heriol i ofyn i’r AC ar themâu fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, toriadau mewn cyllidebau sy’n effeithio ar grwpiau sy’n cynorthwyo pobl anabl mewn ardaloedd gwledig, ac effeithiau’r llifogydd.

Agorwyd y Ganolfan Sgiliau Bywyd yn Llaneurgain y llynedd, gan gynnig cyfleusterau a gafodd eu hadeiladu’n bwrpasol i sicrhau bod myfyrwyr yn dysgu’r sgiliau ac yn ymgyfarwyddo â’r gwahanol amgylchfydoedd y bydd angen iddynt wybod amdanynt i fod yn fwy annibynnol yn y dyfodol.

Dywedodd Paul Raven, Diprwy Gyfarwyddwr Sgiliau Byw’n Annibynnol:

“Mwynhaodd y myfyrwyr y sesiwn cwestiynau ac atebion yn fawr. Roedd yn wych gweld sut mae eu hyder wedi cynyddu ers iddyn nhw fod gyda ni. Rydyn ni wedi ymrwymo’n llwyr i weithio gyda’n myfyrwyr, i’w galluogi i integreiddio’n llawn i fywyd y coleg a chyflawni eu potensial.

Hoffwn ddiolch hefyd i MENCAP Cymru am ein cynorthwyo ni gyda’r prosiect hwn ac am ddangos i’n dysgwyr eu bod yn gallu mynegi eu barn, bod yn fwy annibynnol a chael llais yn nyfodol eu cymunedau”.

Dywedodd Aled Roberts, AC:

“Roedd yn bleser mawr cael bod yn rhan o’r sesiwn hon. Cefais fy mhlesio’n fawr iawn gyda brwdfrydedd y myfyrwyr a’r gwaith sy’n digwydd yn y Ganolfan Sgiliau Bywyd yn Llaneurgain, ac yn enwedig gyda’r cyfleoedd sydd ar gael yno i bobl ifanc ag anableddau dysgu, i baratoi eu hunain ar gyfer eu dyfodol.”

“Mae’n glir bod nifer o faterion rydyn ni’n eu trafod yn y Cynulliad yn effeithio’n uniongyrchol ar y myfyrwyr yma a byddaf yn sicrhau fy mod yn parhau i gysylltu â nhw yn y dyfodol ynglŷn â’r materion a gafodd eu trafod yma heddiw.”