Newyddion

Oedolion sy’n Ddysgwyr yn Canmol Gŵyl Wrecsam

May 18, 2012

Cyfarfu Lucille, y dysgwr ysbrydoledig, â Lesley Griffiths AC pan ymwelodd â Choleg Iâl yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, gyda’i hangerdd am gelf yn disgleirio’n esiampl i bawb.

Dechreuodd Lucille Strachan, o Langollen, ar gwrs celf dysgu oedolion yn y gymuned yn ei chanolfan leol pan ddywedodd wrth ei thiwtor na fyddai byth yn gallu dysgu tynnu llun. Gosodwyd yr her, a dyw hi ddim wedi edrych yn ô; bellach mae’n dilyn cwrs lefel tri mewn celf a all fynd â hi i’r brifysgol ac mae hefyd wedi ennill dwy wobr ymdrech.

“Mae’r cwrs yn wych” meddai Lucille, “ac mae’n rhoi’r hyder i chi i ddatblygu sgiliau nad oeddech yn gwybod eu bod gennych. Mae Francine yn athrawes fendigedig.

“Mae’r ŵyl dysgu’n gyfle anhygoel i oedolion a allai fod wedi colli allan ynghynt yn eu bywydau. Roeddwn i’n anobeithiol am waith celf yn yr ysgol a freuddwydiais i erioed y byddwn yn dilyn sawl modiwl ar gwrs celf heddiw.”

Roedd cadw’n iach hefyd ar yr agenda wrth i Lesley, sydd hefyd yn Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, symud ymlaen i gyfarfod â Paul Davies, myfyriwr yn Iâl, a arddangosodd ei waith ar fwyta’n iach.

Trafododd dysgwyr y Gymraeg eu rhesymau niferus dros ddysgu’r iaith: “Mae fy mab yn dysgu Cymraeg” meddai Suzzane Tyzack, tra bo Pamela Foster eisiau “Cadw diwylliant Cymru’n fyw.”

Mwynhaodd Lesley Griffiths, AC yr arddangosfa hon o addysg oedolion yn ystod Gŵyl Dysgu Wrecsam a gynhaliwyd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion mewn lleoliadau ledled yr ardal, gan gynnwys Coleg Iâl. Dywedodd:

“Roedd hi’n wych gweld cymaint o oedolion sy’n ddysgwyr yn ymuno yn yr hwyl gan ddysgu sgiliau newydd a chyfarfod pobl newydd. Mae’n amlwg ei bod hi byth yn rhy hwyr i ddysgu sgiliau newydd neu ddatblygu doniau newydd.

“Gŵyl Dysgu Wrecsam yw’r dull delfrydol i ddathlu Wythnos Addysg Oedolion yn Wrecsam, gydag amrywiaeth berw o ddigwyddiadau a dosbarthiadau sydd wir yn arddangos grym trawsnewidiol addysg.

“Serch hynny, mae Iâl yn gwneud gwaith da drwy’r flwyddyn i ddod â chyfleoedd addysgol i ddysgwyr sy’n oedolion ym mhob ardal o Wrecsam. Byddwn yn annog pobl o bob oed i ddarganfod mwy am y cyfleoedd addysgol sydd ar gael yn eu cyffiniau.”

Croesawa Goleg Iâl dros 10,000 o ddysgwyr sy’n oedolion bob blwyddyn, gan ddiwallu dyheadau unigolion ac anghenion yr economi leol. Lansiwyd ei lyfryn cyrsiau rhan-amser diweddaraf yn ystod Wythnos Addysg Oedolion, felly mae’n amser delfrydol i gael eich ysbrydoli a chofrestru ar gwrs. Cynigir sesiwn blasu crensian rhifau am ddim hefyd i ddarpar gyfrifwyr ddydd Mercher 23 Mai am 1pm yn y coleg.

“Mae’r coleg wrth ei fodd i fod yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Wrecsam sydd wedi cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau yn ystod Wythnos Addysg Oedolion a chyn hir, bydd yn cyhoeddi’r cyfleoedd dysgu ledled Wrecsam yr hydref hwn,” meddai Tim Guy, Cyfarwyddwr Cwricwlwm a Safonau, Partneriaethau a Chynllunio Cwricwlwm.