Meithrinfeydd Dydd

Glannau Dyfrdwy
Iâl
 • Mae adroddiad Estyn ar Feithrinfa Toybox wedi'i gyhoeddi ac rydyn ni'n 'Rhagorol mae'n Swyddogol'. Cliciwch yma i'w ddarllen.

  Meithrinfa Toybox

  Mae’r feithrinfa, gydag offer llawn, yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy yn cynnig lle i 100 o blant o fabanod newydd eu geni, hyd at 5 oed. Mae tîm ymroddedig o nyrsys meithrin , gyda chymwysterau a phrofiad, yn creu amgylchfyd cariadus a chartrefol ar gyfer y plant.

  Yr oriau agor yw 8.00am - 5.45pm trwy gydol y flwyddyn, gan gau am wythnos yn ystod y Nadolig ac ar wyliau banc statudol.

  nursery

  Mae gan bob rhan o’r feithrinfa gwricwlwm i’w ddilyn, sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg, a datblygiad corfforol a chreadigol.

  Cyfleusterau

  The Caterpillars

  Babanod 0 - 12 mis oed. Mae’r babanod yn cael eu hamgylchynu gan liw mewn amgylchfyd clyd a chartrefol.

  The Ladybirds

  Babanod 12 - 18 mis oes sy’n dechrau cael hyd i’w traed ac sy’n cael chwarae gyda theganau gwthio a chael gweithgareddau sy’n datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r byd.

  The Butterflies

  Mae gan blant bach 18 mis - 2½ oed ystafell chwarae fawr y gellir ei rhannu er lles y grwpiau iau a hŷn ac maent yn gallu chwarae gyda thywod, dŵr, twnnel chwarae ac ardal chwarae fechan gydag offer meddal a nifer o deganau cyffrous.

  The Bumblebees & The Grasshoppers

  Dwy ystafell oedran cyn-ysgol ar gyfer plant 2½ - 3 oed a phlant 3 - 5 oed. Mae’r ystafelloedd yn llawn teganau, sy’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu wrth iddynt gael hwyl.

  Cymorth ariannol

  Os ydych chi eisiau astudio, neu os ydych eisoes yn astudio amser llawn, yng Ngholeg Cambria, a bod gennych chi blant oedran cyn ysgol a’ch bod ar incwm isel, efallai eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol tuag at gostau gofal plant ym Meithrinfa Toybox.

  Ffoniwch y Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 30 30 007 i gael manylion y Gronfa Cefnogi Dysgwyr; gallwch wneud cais am gymorth cyn gynted ag y byddwch wedi cofrestru ar gwrs amser llawn yng Ngholeg Cambria.

  Rhagor o wybodaeth?

 • Y Feithrinfa

  Mae’r Feithrinfa yng Ngholeg Cambria - Iâl ar agor rhwng 8.45am a 4.25pm o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod tymor y Coleg.

  Cofrestrwyd y Feithrinfa i dderbyn 31 o blant oedran cyn-ysgol, gan gynnwys 4 baban. Mae’r gymhareb Oedolyn / Plentyn yn unol â chymarebau CSSIW. Mae’r gofal yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Saesneg.

  Ein nod yw darparu amgylchfyd diogel, ysgogol a llawn gofal ar gyfer plant 3 mis hyd at 4 oed, wrth i’w rhieni astudio yn y Coleg.

  nursery

  I fod yn gymwys i wneud cais am le i’w plant yn y Feithrinfa, mae’n rhaid i’r rhiant / gwarcheidwad fod yn fyfyriwr yn y Coleg ac mae’n rhaid i’r plentyn sydd angen gofal fod rhwng 3 mis a 4 oed. Gallwch sicrhau lle i’ch plentyn yn y Feithrinfa pan fyddwch wedi cael cadarnhad bod gennych le ar gwrs. A wnewch chi ffonio’r Feithrinfa i lenwi ffurflen gofrestru. Bydd lle yn cael ei gadw yn y Feithrinfa i blant y myfyrwyr hynny sy’n parhau gyda’u hastudiaethau am fwy nag un flwyddyn academaidd, nes eu bod wedi cwblhau eu hastudiaethau yn y Coleg.

  Rhagor o wybodaeth?