Cyflogwyr

Datblygu. Tyfu. Llwyddo.

Our Employer Engagement department is the central point of contact for all employers. Ymfalchiwn yn y ffaith mai ni yw un o brif ddarparwyr hyfforddiant i fusnesau led led Gogledd Cymru a’r Gogledd Ddwyrain a’n gallu i ymateb i’r galw cynnyddol am hyfforddiant ym amrywio o sgiliau sylfaenol hyd at ddatblygiad proffesiynol.

Mae ein harbenigedd a’n hymroddiad i’ch cynorthwyo chi pan ddaw i dyfu eich busnes yn sicrhau fod eich gweithlu yn esgor ar y canlyniadau yr ydych eu hangen.

Pam buddsoddi mewn hyfforddiant?

Mae gweithwyr sydd wedi eu hyfforddi’n dda a sy’n effeithiol yn bwysicach nag erioed ar gyfer llwyddiant mewn busnes. Gall cael tîm sy’n meddu ar y sgiliau iawn fod o gymorth i chi gwrdd â sialensau busnes megis cystadleuaeth, tyfiant ac arloesedd.

Mae gan ein staff ymroddedig, proffesiynol brofiad sylweddol mewn diwydiant, mae ganddynt gymhwsterau yn eu meysydd arbennigol a maent hefyd yn hyfforddwyr cymwys. Maent wedi ymroi i ddarparu hyfforddiant o ansawdd a wedi ymrwymo i weithio mewn modd hyblyg ac sy’n ymateb i anghenion cwsmeriaid, tra’n cyflawni canlyniadau ardderchog.

Beth ddywed ein cwsmeriaid

moneysupermarket.com

How we helped: Institute of Leadership and Management (ILM) programmes.

Mae tîm Coleg Cambria wedi bod yn hynod gyfeillgar a pharod eu cymwynas yn sefydlu rhaglen o hyfforddiant ILM ar gyfer ein gweithwyr.

Beth ddywed ein cwsmeriaid

Cyngor Sir y Fflint

How we helped: Basic Skills at Work.

Roeddem yn gweld y cynllun hwn fel cyfle i ddatblygu ein gweithwyr ac i gwrdd â’r galw cynnyddol sydd ar lythrennedd a rhifedd pan yn adrodd a chofnodi gwybodaeth. Rydym wrth ein boddau yn cymryd rhan yn y cynllun hwn sydd yn dod â budd i’r gweithiwr ac i weithgareddau Ailgylchu Gwastraff y sir.

Beth ddywed ein cwsmeriaid

Cyngor Sir y Fflint

The CEOs of Coleg Cambria and Flintshire County Council explain how their strategic partnership works in order to develop management skills through a tailored Corporate ILM programme.

Manteision ar gyfer eich busnes

Cyhoeddus, preifat neu wirfoddol - cydweithiwn yn agos gyda chyflogwyr o bob maint ac ar bob lefel.

Gwelliant mewn cynhyrchiant - drwy weithlu sydd yn ymateb yn well a sydd wedi eu cymhell yn well.

Mwy o effeithlonrwydd yn gyffredinol - drwy leihau camgymeriadau.

Recriwtio o’r tu mewn - rwy ddatblygu eich gweithwyr i’ch safonnau uchel chi.

Mwy o Mwy o foddhad gwaith - a llai o drosiant staff.

Gwelliant yn hyder - a morâl y gweithwyr pan maent yn ennill cymhwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaetholt.

Gwelliant mewn gwasanaeth cwsmer - sy’n effeithio yn uniongyrchol ar werthian.

Cyllid ar gael - efallai na fydd raid i chi dalu costau llawn hyfforddi eich gweithwyr.

Manteision ychwanegol

Rhwydweithiau Busnes

AYn rhan o agenda Ymgysylltu â Chyflogwyr Coleg Cambria, mae Rhwydweithiau Busnes yn allweddol o ran canolbwyntio ar hyfforddi a helpu busnesau i ddiweddaru sgiliau eu gweithwyr a thrwy hynny cyfrannu at lwyddiant.

Mae cyfle i aelodau i ymuno mewn amryw o fentrau prosiect gwahanol mewn partneriaeth â’r coleg.

Digwyddiadau busnes

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfarfodydd dros frecwast neu nosweithiau busnes yng Ngholeg Cambria a gaiff eu cynnal drwy’r flwyddyn a chynnig cyflwyniadau ar faterion cyfredol sy’n effeithio ar gyflogwyr.

Yn ddiweddar, mae’r digwyddiadau busnes wedi ymwneud â diweddariadau ar gyfraith cyflogaeth, rheoliadau iechyd a diogelwch a chyllid.

Llogi cyfleusterau

Os oes angen lansio cynnyrch newydd arnoch, cynnal cyfweliadau a/neu gyfarfodydd tîm, beth am gysylltu â Choleg Cambria am delerau cystadleuol iawn i logi ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd cynadledda neu ein canolfan gynadledda sain/fideo.

Gallwn ddarparu gwasanaeth arlwyo gyflawn ar gyfer unrhyw achlysur.