Cyrsiau Lefel Gradd

Mae yna nifer o wahanol lwybrau tuag at astudio addysg uwch; penderfynwch pa un ydy’r un cywir i chi!

Os ydych chi eisiau ennill cymwysterau ar lefel uwch a sefyll allan mewn marchnad gystadleuol mae nifer o ddewisiadau ar eich cyfer – does dim rhaid mynd i’r brifysgol ar gyfer pob un a gyda rhai gallwch eu gwneud ochr yn ochr â’ch swydd bresennol neu’ch ymrwymiadau.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â rhai o’r prifysgolion gorau yn y DU. Edrychwch ar y cyrsiau lefel prifysgol isod a fydd yn eich helpu chi i wella eich gwybodaeth ymhellach a dod o hyd i’r yrfa berffaith.

Pam dewis Coleg Cambria?

Cafodd ein cyrsiau lefel prifysgol yma yng Ngholeg Cambria, eu llunio gan ystyried cyflogaeth, er mwyn gwneud y gorau o'ch potensial ar gyfer gyrfa. Mae rhagor o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau lefel gradd bob blwyddyn yng Ngholeg Cambria.

Rydym wedi buddsoddi miliynau o bunnau yn ein cyfleusterau a'n safleoedd ac mae ein myfyrwyr wedi elwa ar hynny, gan gyflawni canlyniadau rhagorol a bod a chyfle gwell i gael swydd fel graddedigion. Mae cyfraniad cyflogwyr yn sicrhau eich bod yn meithrin y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn eich dewis gyrfa.

6 rheswm i astudio gyda ni

Bydd Tiwtoriaid arbenigol gyda llawer o brofiad ym myd diwydiant yn eich paratoi i gael effaith ar unwaith yn y gweithle

Cyrsiau sy'n gysylltiedig â diwydiant

Llawer o gymorth unigol

Addysgu safon uchel

Cyfleoedd ar gyfer gweithio ar leoliadau a symud ymlaen i ddysgu yn y gwaith

Rhagolygon gyrfa gwych

Ydi addysg uwch yn addas i mi?

Mae addysg uwch (AU) yn golygu unrhyw astudio sy'n uwch na Lefel A neu gymwysterau galwedigaethol Lefel 3. Mae hyn yn gallu cynnwys:

  • Graddau sylfaen
  • Graddau llawn (BA, BSc BEng)
  • Prentisiaethau Uwch (Prentisiaethau Gradd yn Lloegr)
  • Cymwysterau proffesiynol Lefel 4 ac uwch, gan gynnwys cymwysterau arweinyddiaeth, rheolaeth a thechnegol mewn meysydd cysylltiedig a gwaith fel Cyfrifeg, Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch, ac ati.

Pwy sy'n cael astudio am radd?

Mae sgiliau a phrofiad bywyd yr un mor bwysig a chymwysterau mewn pynciau pan fyddwn yn neilltuo lleoedd. O ganlyniad i hynny mae gennym gymuned amrywiol o fyfyrwyr sy'n cynnwys y rhai sy'n gadael coleg yn ogystal a myfyrwyr hyn sy'n ystyried symud ymlaen neu newid eu gyrfa. Cafodd y gofynion manwl ar gyfer cael eich derbyn eu rhestru yn ein hamlinelliadau cyrsiau unigol.

Beth ydi'r gost?

  • Mae angen talu ffioedd am raddau sylfaen a graddau a gallwch gael benthyciadau myfyrwyr i'w talu
  • Mae Llywodraeth Cymru fel arfer yn ariannu prentisiaethau uwch yn llawn
  • Efallai bydd eich cyflogwr neu brosiectau Ewropeaidd neu chi eich hun yn talu am gyrsiau proffesiynol

Ein Cyrsiau

Gradd Sylfaen mewn Cefnogaeth Dysgu (Dysgu ac Addysgu),
Gradd Sylfaen mewn Cefnogaeth Dysgu (Anghenion Addysgol Arbennig),
Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod,
HNC Astudiaethau Adeiladu,
HNC Peirianneg Sifil ,
Tystysgrif Genedlaethol Uwch Technoleg (Trydanol ac Electroneg)

I gael rhagor o fanylion ffoniwch 0300 30 30 007

s

Ein Partneriaid

Prifysgol Abertawe:

Cyhoeddwyd yn ddiweddar mai Prifysgol Abertawe yw’r brifysgol orau yng Nghymru yn ôl tabl cynghrair The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017. Ar ben hynny, mae Abertawe hefyd wedi cipio gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru - gwobr newydd sbon a ddyfarnwyd am y tro cyntaf eleni.

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y Brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Gan aros yn ffyddlon i weledigaeth ei sylfaenwyr diwydiannol yn 1920, bydd Prifysgol Abertawe yn:

Darparu amgylchedd o ragoriaeth ymchwil, gydag ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, sy'n cydweithio’n fyd-eang, ac sy'n adnabyddus yn rhyngwladol;

Darparu profiad myfyrwyr eithriadol, gydag addysgu o’r safon uchaf a arweinir gan ymchwil ac a yrrir gan ymarfer, gyda graddedigion â meddwl byd-eang sy’n barod i gyflawni’n rhagorol yn bersonol ac yn broffesiynol.

Defnyddio ei chryfder ymchwil, ei chysylltiadau â diwydiant, a'i dylanwad byd-eang i yrru twf economaidd, i fagu ffyniant, i gyfoethogi bywyd cymunedol a diwylliannol Cymru, ac i gyfrannu at iechyd, hamdden, a lles ei dinasyddion.

Ewch i'r wefan


Prifysgol Aberystwyth:

Rwy’n hollol ffyddiog bod Aber yn cynnig addysg ardderchog: yn mynd i’r afael â materion allweddol ag addysgu o’r radd flaenaf, wedi’i seilio ar waith ymchwil sydd ymhlith y gorau yng ngwledydd Prydain. Rydym wedi ymwreiddio’n ddwfn yn ein cymuned leol, ond ar yr un pryd yn ymdrin â materion allweddol cyfoes ar raddfa ryngwladol.

Mae Aber yn darparu addysg sy’n trawsnewid bywydau, ac yn annog y myfyrwyr i ddatblygu’n unigolion crwn a chyflawn, drwy wneud y gorau o’u hamser gyda ni. Ond mae’r profiad yn Aber yn fwy o lawer nag astudio yn unig. Gyda’i gilydd mae ein myfyrwyr a’n staff yn creu cymuned go iawn lle y gall y myfyrwyr fwynhau’r llu o gyfleoedd sydd ar gael mewn chwaraeon ac yn y gymdeithas.

Ac ar ben hyn oll, mae’r Brifysgol yn sefyll yng nghefn gwlad prydferth arfordir Cymru, ac mae wedi’i chydnabod yn un o’r prifysgolion mwyaf diogel ym Mhrydain. Hefyd, yn ddiweddar fe gyhoeddodd yr Academi Trefolaeth mai Aberystwyth yw’r dref orau ym Mhrydain, gan gydnabod yr harddwch amgylcheddol a chryfderau cymdeithasol ein cymuned.

Syr Emyr Jones Parry, Canghellor

Ewch i'r wefan


s

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam:

'Dechreuodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2008 ac mae’n parhau i fod yn un o brifysgolion ieuengaf Prydain.

Mae'n lle bywiog, cyfeillgar, lle mae dysgu a dyfodol pob myfyriwr yn cael sylw personol.

Mae'r Brifysgol yn ymfalchïo yn y cyfleoedd maent yn eu darparu ar gyfer ymgeiswyr o gefndiroedd anhraddodiadol i gael eu derbyn ar gyrsiau addysg uwch. Mae dros hanner eu myfyrwyr yn astudio rhan-amser ac mae Prifysgol Glyndŵr yn un o brifysgolion blaenllaw Prydain am gynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is i ddilyn cwrs prifysgol, diolch i raglen Ehangu Mynediad cynhwysfawr yn y gymuned leol.

Gan ddechrau gyda dim ond dau gampws yn Wrecsam (Plas Coch a Stryt y Rhaglaw), mae’r brifysgol wedi ehangu ers hynny i gynnwys safleoedd yn Llanelwy a Llaneurgain yng Ngogledd Cymru, yn ogystal ag is-safle yn Kingston-upon- Thames yn Llundain. Prifysgol fach yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o’i chymharu â llawer o rai eraill, ond gyda hynny daw ymdeimlad gwych o gymuned gyda rhwydwaith cymorth ardderchog i'r holl fyfyrwyr a staff.'

Ewch i'r wefan