Cwcis a Phreifatrwydd

Mae’r Polisi Cwcis a Phreifatrwydd hwn yn nodi sut mae Coleg Cambria yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi iddo pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Mae Cambria Coleg yn ymrwymedig i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod drwyddi wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr na fydd y wybodaeth honno ond yn cael ei defnyddio’n unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Efallai bydd Coleg Cambria yn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech edrych ar y dudalen hon o dro i dro i sicrhau eich bod yn fodlon gydag unrhyw newidiadau.

Cwcis

Ffeiliau testun bychain yw cwcis, sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur gan eich porwr. Maent yn cael eu defnyddio ar gyfer sawl peth, fel cofio a ydych chi wedi ymweld â’r safle o’r blaen, fel eich bod yn parhau i fod wedi’ch mewngofnodi – neu i’n helpu ni i ganfod faint o ymhelwyr newydd rydym yn eu cael bob mis. Maent yn cynnwys gwybodaeth am ddefnydd eich cyfrifiadur, ond nid ydynt yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi eich hun (er enghraifft, nid ydynt yn cadw eich enw).

Pan fyddwn yn darparu gwasanaethau, rydym am eu gwneud yn hawdd eu defnyddio, a’u bod yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Pa fydd gwasanaethau’n cael eu darparu ar y rhyngrwyd, mae hynny weithiau’n cynnwys rhoi darnau bychain o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft, eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol. Mae’r rhain yn cynnwys ffeiliau bychain o’r enw cwcis. Nid yw’n bosibl eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol.

Defnyddir y darnau hyn o wybodaeth i wella gwasanaethau i chi trwy, er enghraifft:

  • Gydnabod eich bod eisoes wedi cyflwyno eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ac felly ni fydd angen eu cyflwyno ar gyfer pob gwe dudalen y gofynnwch amdani;
  • Mesur faint o bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau, fel y gallwn eu gwneud yn haws eu defnyddio a bod digon o gapasiti i sicrhau eu bod yn gyflym;
  • Dadansoddi data dienw i’n helpu i ddeall sut mae pobl yn rhyngweithio gyda’n gwasanaethau, fel y gallwn eu gwella;

Gallwch reoli’r ffeiliau bychain hyn a dysgu rhagor amdanynt yn yr erthygl, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them. Learn how to remove cookies set on your device.

Y cwcis trydydd parti rydym ni’n eu defnyddio

Darparwr Enw Pwrpas Rhagor o wybodaeth
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth sut mae ymwelwyr yn ein defnyddio’n gwefan. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble daeth yr ymwelwyr i’r safle a’r tudalennau yr ymwelwyd â nhw ganddynt. Polisi Preifatrwydd Google
YouTube SID
PREF
SSID
HSID
VISITOR_INFO1_LIVE
I weld fideos YouTube ar ein gwefan. Polisïau ac Egwyddorion Google
Twitter datr
lu
Ategyn rhannu Twitter. Polisi Preifatrwyd Twitter
Google+ ULS
BEAT
APISID
HSID
PREF
SAPISID
SID
SSID
Ategyn cymdeithasol Google+. Polisïau ac Egwyddorion Google
Google Maps NNID
PREF
I weld Google Maps ar ein gwefan. Polisi Preifatrwydd Google
Google Custom Search Engine _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer peiriant chwilio ein safle. Polisi Preifatrwydd Google
Mailchimp _AVESTA_ENVIRONMENT Polisi Preifatrwydd Mailchimp

Eich Preifatrwydd

Beth rydym ni’n ei wneud gyda’r wybodaeth rydym yn ei gasglu (nid gwasanaethau trydydd parti)

Mae angen y wybodaeth hon arnom ni i ddeall eich gofynion, i ddarparu gwasanaeth gwell i chi ac oherwydd y rhesymau a ganlyn yn benodol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein cynnyrch a’n gwasanaethau.
  • O bryd i’w gilydd efallai byddwn yn anfon e-byst hyrwyddo cynnyrch newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y byddwn o’r farn ei bod o ddiddordeb i chi, gan ddefnyddio’r cyfeiriad gwefan a roddwyd i ni gennych chi.
  • O dro i dro efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi ar gyfer ymchwil marchnata. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ar y ffôn neu drwy’r post. Efallai byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan i gyd-fynd â’ch diddordebau.

Eich gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth i drydydd partïon, oni bai ein bod wedi cael eich caniatâd neu fod gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith. Efallai byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol am drydydd partïon rydym o’r farn y gallant fod o ddiddordeb i chi, os ydych chi’n dweud wrthym ni eich bod am i hynny ddigwydd.

Gallwch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol rydym yn ei chadw amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Mae tâl bychan am hyn. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch, ysgrifennwch i: Coleg Cambria, Ffordd Celstryn, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4BR.

Os ydych chi’n credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch chi’n anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch neu anfonwch e-bost atom i’r cyfeiriad uchod, cyn gynted ag y bo modd. Byddwn yn newid unrhyw wybodaeth anghywir ar unwaith.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau diddorol eraill. Unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan ni, dylech nodi nad oes gennym ni unrhyw reolaeth o gwbl dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu nac am breifatrwydd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei ddarparu wrth ymweld â safleoedd fel hynny. Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn ddilys ar gyfer safleoedd o’r fath. Dylech fod yn ofalus a darllen y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.