Oedolion a Chymunedau

Darganfyddwch ochr newydd i chi eich hun

P'un a ydych am ddysgu sgiliau newydd, rhoi cynnig ar hobi newydd neu ailhyfforddi ar gyfer gyrfa newydd, mae ein hystod o gyrsiau amser llawn a rhan-amser i oedolion yn cynnig cyfle i chi ddatblygu eich talentau.

Rydym yn un o'r darparwyr dysgu oedolion a chymunedol mwyaf yng Ngogledd-ddwyrain Cymru. Rydym yn cynnig cyrsiau mewn amrywiaeth eang o bynciau ar safleoedd y coleg yng Nghei Connah (Coleg Cambria - Glannau Dyfrdwy), Wrecsam (Coleg Cambria - Iâl a Choleg Cambria - Hyfforddiant Wrecsam), Llaneurgain (Coleg Cambria - Llaneurgain), Rhuthun (Coleg Cambria - Llysfasi ) ac mewn nifer o leoliadau cymunedol ledled y rhanbarth.


Map Lleoliad

Launch our Venue map

Bydd ein map rhyngweithiol yn dangos i chi pa gyrsiau yr ydym yn ei gynnig ar lefel leol lleoliad i'w chi.

Lansio Map Lleoliad

Wedi colli'ch swydd yn ddiweddar neu'n wynebu hynny?

Recently made redundant or facing redundancy?

Gallech fod â hawl i arian i'ch helpu i ddychwelyd i'r gwaith.

I gael rhagor o wybodaeth

Pam ein dewis ni?

Cymorth ariannol - efallai eich bod yn gymwys i gael gostyngiad o hyd at 50% ar ffioedd y rhan fwyaf o’r cyrsiau, ond nid pob un ohonynt. Nid yw hyn yn cynnwys deunyddiau’r cyrsiau na ffioedd sefyll arholiadau.

Beth am i chi fod yn enillydd? Mae ein Seremoni Wobrwyo flynyddol yn dathlu llwyddiant dysgwyr o bob adran cymuned y coleg. Ai chi fydd yr enillydd nesaf?

Darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg - mae hynny'n iawn! Rydym wedi ymroi i hyrwyddo dwyieithrwydd. Gallwch ofyn am gael cyfieithu deunyddiau eich cwrs.

Tiwtoriaid profiadol ym myd diwydiant - mae gan ein tiwtoriaid brofiad helaeth ym myd diwydiant ac maent yn gwybod am y datblygiadau newydd yn eu meysydd penodol.

Cyngor - mae ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yn gallu eich helpu i ddewis eich cwrs, eich dewis o yrfa yn y dyfodol ac unrhyw gyngor y byddwch ei angen ynglŷn â materion lles.

Cymorth - mae angen cymorth ar fyfyrwyr rhan amser a myfyrwyr sy’n oedolion hefyd! Mae ein Tîm Sgiliau Astudio arbenigol yn gallu helpu gydag unrhyw gymorth ychwanegol neu anghenion oherwydd anabledd.

Barn myfyrwraig

Karen Hodgkinson

Beth wnaeth hi astudio? Saesneg Hanfodol yng Ngholeg Cambria - Glannau Dyfrdwy.

Roedd o mor wahanol i’r hyn roeddwn wedi ei ddisgwyl. Roeddwn i gydag oedolion eraill, ac roedd popeth yn fwy hamddenol na’r hyn roeddwn i’n ei gofio o ddyddiau ysgol, ond roeddwn yn dysgu llawer iawn rhagor. Aeth y darnau i’w lle. Ychydig wythnosau ar ôl i mi orffen y cwrs, mi enillais i Ddysgwr y Flwyddyn Sgiliau Hanfodol yn y seremoni wobrwyo flynyddol!

Map Lleoliad

×