Cymorth i Fyfyrwyr

Gwasanaethau Myfyrwyr
Cyllid
Anabledd
Sgiliau Astudio
Cludiant
Gyrfaoedd
 • Mae ein cynghorwyr Gwasanaethau Myfyrwyr yn barod i helpu cyn i chi ddod i’r coleg ac yn ystod eich amser yma. Maent yn cynnig y canlynol:

  • Gwybodaeth a chyngor ar gyrsiau, cymwysterau a gofynion mynediad perthnasol
  • Gwybodaeth am grantiau, cyllid, benthyciadau a budd-daliadau
  • Cymorth gyda llenwi ffurflenni
  • Cymorth personol/cyngor lles cyfrinachol trwy gydol eich cwrs
  • Trefnu cludiant i fyfyrwyr llawn amser sy’n iau na 19 oed

  Beth i’w wneud os ydych yn sâl

  Os ydych yn sâl ac yn methu dod i’r coleg, mae’n rhaid i chi neu rywun ar eich rhan ffonio’r coleg cyn 9.15am i adrodd am hyn wrth swyddfa eich pwnc (ffoniwch brif switsfwrdd y safle yr ydych yn astudio ynddo). Os na fyddwch yn gallu siarad ag un o’r cynorthwywyr gweinyddol, gadewch neges ar y peiriant ateb. Mae’n rhaid i chi nodi eich enw llawn, eich cwrs a’r rheswm dros fethu dod i’r coleg h.y. rhowch fanylion am eich salwch os ydych yn sâl.

  0300 30 30 007

  Angen cyngor?

 • Mae cymorth ynglyn â materion ariannol ar gael gan ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr sy’n gallu cynorthwyo myfyrwyr i wneud cais am y cyllid prawf modd canlynol:

  Lwfans Cynnal Addysg (LCA)

  Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Cymru ar gyfer myfyrwyr llawn amser 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru. Mae myfyrwyr cymwys yn derbyn lwfansau o £30 yr wythnos.

  Grant Dysgu’r Cynulliad (GDC)

  Mae Grant Dysgu’r Cynulliad (GDC) ar gyfer myfyrwyr 19 oed a hyn sydd ar gyrsiau llawn amser neu ran-amser am dros 275 awr y flwyddyn, ac sy’n byw yng Nghymru.

  Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr (SSF)

  Mae Cronfa Cefnogi Myfyrwyr (SSF) ar gyfer myfyrwyr llawn amser a rhan-amser 16 oed a hyn, i helpu gyda chostau astudio fel gofal plant ac offer. Gwnewch gais trwy Gwasanaethau Myfyrwyr

  Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

  Mae'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn cynnig benthyciadau a grantiau ar gyfer astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Cambria. Mae rhagor o fanylion ynglŷn â sut i wneud cais ar gael trwy'r Gwasanaethau Myfyrwyr ac ar wefan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr

  Angen cyngor?

 • Mae Coleg Cambria yn ymroddedig i driniaeth deg a chyfartal i bobl anabl. Rydym yn gweithio’n galed gyda’r staff a’r myfyrwyr i hyrwyddo cyfle cyfartal pobl sydd ag anableddau.

  Rydym am i bawb sy’n astudio ac yn gweithio yng Ngholeg Cambria i deimlo eu bod yn cael eu cynnwys ym mhob un o’n gwasanaethau. Gallwn helpu os oes gennych anabledd corfforol, nam ar y golwg neu’r clyw. Cynigir cefnogaeth gyfeillgar a chyngor gan ein staff hyfforddedig, yn ogystal â benthyg offer arbenigol.

  Angen cyngor?

 • Mae cymorth ar gael i’r holl fyfyrwyr ac fe’i darperir gan dîm o athrawon arbenigol. Gallwn gynnig y canlynol:

  • Asesiadau i nodi eich anghenion cymorth
  • Cymorth i ddysgwyr y nodwyd bod ganddynt wahaniaethau dysgu penodol megis dyslecsia, syndrom Asperger, anhwylder diffyg canolbwyntio
  • Sgrinio ar gyfer straen gweledol a/neu anawsterau canfyddiadol gweledol (Syndrom Irlen)
  • Tiwtorialau unigol a grŵp gydag athrawon arbenigol
  • Cymorth ychwanegol gyda Saesneg a Mathemateg
  • Technegau adolygu
  • Strategaethau i gynllunio, ysgrifennu a phrawf ddarllen aseiniadau i ddatblygu astudio’n annibynnol
  • Asesiadau am gymhwysedd ar gyfer trefniadau mynediad i arholiadau
  • Cyfathrebydd i’r rheiny â nam ar y clyw

  Cymorth gydag Anableddau

  Mae gennym amrywiaeth o offer arbenigol ar gael i fyfyrwyr gyda nam ar y golwg a/neu ar y clyw. Cynigir cymorth cyfeillgar a chyngor gan ein staff hyfforddedig.

  Os oes gennych anhawster corfforol, gallwch drafod eich anghenion gyda’r Rheolwr Cymorth Ychwanegol.

  Rhowch wybod i ni os oes gennych anghenion penodol neu anableddau. Ymdriniwn â’ch ymholiad yn synhwyrol. Cawn eich caniatâd cyn rhannu manylion eich anghenion cymorth gyda thimau arbenigol yn y coleg.

  Os oes angen cymorth arnoch, siaradwch â’ch tiwtor, cynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr (ffoniwch 0300 3030 007 ) neu anfonwch ebost at enquiries@cambria.ac.uk.

 • Mae myfyrwyr 16-18 oed a fydd yn dechrau yn y coleg yn 2016 ac sy'n byw yng Nghymru neu Loegr, yn gymwys i deithio am ddim ar rwydwaith bysiau’r coleg. Efallai bydd myfyrwyr newydd sy'n 19 oed a hŷn yn gorfod talu am deithio.

  Rydym yn darparu rhwydwaith o fysiau i helpu myfyrwyr llawn amser i deithio i safleoedd ein coleg ac adref. Mae’n rhaid i chi gael tocyn bws dilys i ddefnyddio bysiau’r coleg a byddwn yn ei anfon atoch chi pan fyddwch yn cadarnhau eich cofrestriad.

  • Ni chaniateir i chi deithio ar fysiau coleg oni bai eich bod yn dangos eich tocyn bws ar ôl ychydig wythnosau cyntaf y tymor.
  • Rhaid i chi ymddwyn mewn ffordd nad yw’n tramgwyddo ar eraill wrth deithio ar fysiau’r coleg. Os byddwch yn camymddwyn ar y bysiau coleg, byddwn yn dilyn y weithdrefn ddisgyblu ac efallai byddwn yn cymryd eich tocyn bws oddi wrthych.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd y safle bws cyn yr amser a nodwyd, gan na fydd y bws yn aros amdanoch chi.

 • Mae cyngor ac arweiniad arbenigol ar yrfaoedd ar gael i’r holl fyfyrwyr gan ein tîm hynod broffesiynol sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cydweithio’n agos gyda Gyrfa Cymru.

  Mae ein Canolfannau Gyrfaoedd ar bob campws yn darparu’r holl adnoddau fydd eu hangen arnoch i ddysgu mwy am ddewisiadau gyrfaol posibl a gwneud penderfyniadau doeth am eich dyfodol.

  Cafodd Coleg Cambria - Iâl Wobr Ansawdd Gyrfa Cymru am Addysg ac Arweiniad Gyrfaol ac Addysg Berthnasol i Waith.

  Gall ein cynghorwyr roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar:

  • Sut i gael swyddi – llenwi ffurflenni cais, sgiliau cyfweliad ac ati
  • Cyfleoedd gwaith lleol
  • Gyrfaoedd sy’n diwallu eich anghenion unigol
  • Cyrsiau i’ch helpu i symud ymlaen i’ch gyrfa ddewisol
  • Cymorth gyda gofynion mynediad prifysgolion/Addysg Uwch
  • Dysgu mwy am hyfforddiant seiliedig ar waith a phrentisiaethau

  Sut i drefnu apwyntiad