Ysgolion

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, Sir Gaer, Cilgwri a’r ardaloedd o’u cwmpas er mwyn galluogi disgyblion i gael gwybodaeth am fywyd yn y coleg a’u helpu i wneud y dewis cywir ar gyfer eu dyfodol. Ein nod yw eu cynorthwyo i wneud y trawsnewid o’r ysgol i’r coleg yn un mor esmwyth ac mor hawdd â phosibl.

Ymweld ag Ysgolion
Ymweld â Coleg Cambria
 • Gall ein tîm Cyswllt Ysgolion ymweld â’ch ysgol a chyflwyno amrediad eang o sesiynau er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gyfarwydd â’r hyn sydd ar gael iddynt er mwyn eu helpu i lwyddo.

  Cyflwyniad i Fywyd Coleg

  Gallwn wneud cyflwyniad byr mewn gwasanaethau, grwpiau tiwtor neu’n ystod dosbarthiadau, gan roi trosolwg i ddisgyblion o’r hyn y gall Coleg Cambria ei gynnig a’r broses gwneud cais. Gellir ymestyn hyn i sesiwn gweithdy all gynnwys gwybodaeth fwy manwl ynghylch cyrsiau (yn cynnwys ein darpariaeth tir-seiliedig), gofynion mynediad, bywyd myfyrwyr a’r gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr.

  Digwyddiadau Gyrfaoedd, Opsiynau a Nosweithiau Rhieni

  Mae Coleg Cambria yn hapus i gefnogi eich ysgol trwy fynychu’r digwyddiadau yma a chynnig gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd i ddisgyblion a’u rhieni.

  Sgyrsiau Meysydd Pwnc Arbenigol

  Gall un o’n tiwtoriaid pwnc ymweld â’ch ysgol i gynnal sesiwn yn trafod maes pwnc penodol a chynnwys y cwrs, gweithgareddau cyfoethogi, cyfleoedd gyrfa a llwybrau dilyniant. Gall hyn gynnwys gweithdy rhyngweithiol. Mae’r sesiynau yma’n profi’n hynod o boblogaidd ymysg y gyfadran tir-seiliedig.

 • Gall ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr drefnu i ddisgyblion ddod i ymweld ag unrhyw un o safleoedd Coleg Cambria a gweld y cyfleusterau yn cynnwys amgylchiadau gwaith go iawn a bywyd coleg. Mae cyfle hefyd i ganfod mwy am y cyrsiau sydd ar gael.

  Teithiau o’r Coleg

  Mae croeso i grwpiau bychan neu unigolion ymweld â safleoedd Coleg Cambria a chael taith o amgylch y cyfleusterau. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion brofi sut beth yw bod yn fyfyriwr yng Ngholeg Cambria. I archebu ymweliad cysylltwch â’r tîm cyswllt ysgolion ar 0300 3030 007.

  Diwrnodau Blasu Tir-seiliedig

  Mae’r diwrnodau blasu tir-seiliedig sy’n cael eu cynnig yng Ngholeg Cambria Llaneurgain a Llysfasi yn rhoi cyfle i ddisgyblion gael mewnwelediad ynghylch sut fath o beth yw hi i fod yn fyfyriwr ar y safleoedd hyn. Mae’r digwyddiad blynyddol yma’n rhoi cyfle i ddisgyblion gael profiad mewn dau faes pwnc. Mae’r digwyddiadau’n cymryd lle yn ystod Tymor y Gwanwyn. I wneud yn siwr eich bod chi ar ein rhestr ddosbarthu ar gyfer derbyn manylion pellach anfonwch eich gwybodaeth cysylltu i marketing@cambria.ac.uk.

  Nosweithiau Agored

  Rydym yn annog yr holl ddarpar fyfyrwyr i fynychu ein digwyddiadau agored a chymryd y cyfle i drafod dewisiadau cwrs gyda’n tiwtoriaid, gweld ein cyfleusterau a chwrdd â’n llysgenhadon myfyrwyr. Gall darpar fyfyrwyr dderbyn cyfarwyddyd gyrfaoedd a chael gwybodaeth am yr amrediad o gefnogaeth sydd ar gael a gwneud cais ar gyfer eu cwrs dewisedig.

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r gwasanaethau uchod neu archebu gweithgaredd cysylltwch â’r tîm cyswllt ysgolion ar 0300 3030 007 neu e-bostio marketing@cambria.ac.uk.