Rhieni a Gofalwyr

Rhagarweiniad
Ein Cyfrifoldeb
Y Camau Nesaf
Chwalu Chwedlau
Cysylltu â Ni
 • Gwyddom y gall symud o’r ysgol i Addysg Bellach fod yn brofiad brawychus. Bydd y canllaw hwn yn egluro’r gwasanaethau a gynigwn i’ch helpu i gefnogi eich mab neu ferch wrth iddynt symud o’r ysgol i’r coleg.

  Mae gennym ddisgwyliadau uchel o’n myfyrwyr a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’w cefnogi i ennill y cymwysterau a’r sgiliau fydd eu hangen arnynt i symud i waith neu’r Brifysgol. Gwerthfawrogwn y byddwch chi hefyd eisiau’r gorau iddynt ac am y rheswm hynny fe’ch anogwn i gael rôl weithredol a chefnogol yn eu haddysg bellach.

  Student Services

  Cofiwch gysylltu â thiwtor cwrs eich mab/merch – neu ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr – unrhyw bryd os oes gennych unrhyw bryderon am eu cynnydd yn y coleg, neu unrhyw fater arall. Oherwydd amodau’r Ddeddf Diogelu Data, nid ydym yn gallu rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr am eich mab/merch ar unwaith dros y ffôn. Byddwn yn cymryd eich manylion ac yn eich ffonio nôl unwaith i ni wirio ein bod yn gallu rhoi’r wybodaeth yr ydych yn ei ofyn amdano i chi.

  Pam ein dewis ni?

  Gan gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, mae Coleg Cambria’n denu myfyrwyr ledled Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

  P’un ai’n dilyn cwrs arbenigol yn niwydiannau’r tir yn Llaneurgain neu Lysfasi, cwrs Safon Uwch neu un o’r nifer o ddewisiadau galwedigaethol ar ein campysau yng Nglannau Dyfrdwy, Iâl neu Hyfforddiant Wrecsam, caiff ein myfyrwyr adnoddau, cyfleusterau ac addysgu rhagorol.

  Hefyd, anogwn ein myfyrwyr i fanteisio i’r eithaf ar y profiadau ychwanegol a gaiff eu cynnig yn y coleg, p’un a yw hynny trwy ddewisiadau ail iaith, gwirfoddoli a theithiau maes sydd ar gael trwy Fagloriaeth Cymru, gweithgareddau codi arian i’n helusen ddewisol am y flwyddyn neu fel rhan o’r clybiau chwaraeon, trafod neu un o’r nifer o glybiau myfyrwyr eraill.

  Mae gennym gysylltiadau cadarn iawn gyda’r sefydliadau lleol sydd wedi eu lleoli yn y diwydiannau yr ydym yn eu cefnogi a hefyd gyda phrifysgolion ledled y wlad. Mae ein cyrsiau’n adlewyrchu anghenion y rhanddeiliaid hyn ac mae ein myfyrwyr yn manteisio’n fawr ar y cysylltiadau hyn trwy ddewisiadau profiad gwaith, arweiniad gyrfaol a darlithwyr gwadd.

  Angen cyngor?