Llywodraethwyr

Mae'r Corff Llywodraethol (a elwir hefyd yn "Gorfforaeth") yn atebol am ddiddyledrwydd ariannol Coleg Cambria, ei reolaeth effeithiol ac ansawdd y gwasanaeth y mae’n ei ddarparu.

Mae hefyd yn atebol am y defnydd cywir o gyllid cyhoeddus a ymddiriedir iddo. Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith y coleg ac yn rhoi eu hamser ac arbenigedd o'u gwirfodd. Mae aelodau’n dal eu swyddi am 4 mlynedd, ac eithrio'r Aelodau Myfyrwyr sy'n cael eu penodi am gyfnod o flwyddyn.

Mae'r Corff Llywodraethol yn cyfarfod o leiaf bedair gwaith yn ystod pob blwyddyn academaidd ac mae'r llywodraethwyr hefyd yn mynychu digwyddiad cynllunio preswyl blynyddol. Mae pedwar pwyllgor – Archwilio, Adnoddau Dynol, Cyllid & Ystadau, Darpariaeth & Chanlyniadau Dysgwr, Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant.

John Clutton

Aelod Busnes a Chadeirydd Bwrdd Cysgodol yr Uniad

Governor

Ray Wells

Aelod Busnes ac Is-gadeirydd Bwrdd Cysgodol yr Uniad

Governor

David Jones OBE, DL

Pennaeth a Phrif Weithredwr

Governor

Dr Garth Higginbotham

Llywodraethwr Cyfetholedig

Governor

Y Cynghorydd Tony Sharps

Aelod Llywodraeth Leol

Governor

Y Cynghorydd Rhys Hughes

Aelod Llywodraeth Leol

Governor

Y Cynghorydd Michael Williams

Aelod Awdurdod Lleol

Governor

Geoff Lang

Aelod Busnes

Governor

Rees Roberts OBE

Aelod Busnes

Governor

Gareth Davies

Aelod Busnes

Governor

Rachel Clacher

Aelod Busnes

Governor

Yr Athro Timothy J Wheeler DL

Aelod Busnes – Addysg Uwch

Yr Athro Timothy J Wheeler DL

Terry Garner

Aelod Cyfetholedig

Governor

Jane Tilston

Aelod Cyfetholedig

Governor

John Leece Jones

Aelod Corff Cymunedol

Governor

Marjorie Thomson

Aelod Cymuned

Governor

Simon Parker

Aelod Staff

Governor

Jane Wilkinson

Aelod Staff

Governor

Jack Baker

Myfyriwr Lywodraethwr

Zöe Frawley

Myfyriwr LywodraethwrJohn Clutton

Aelod Busnes a Chadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

John oedd cyn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint ac mae ganddo brofiad helaeth mewn addysg. Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, bu'n gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, cadeirydd Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc ac yn Arolygydd ysgolion I Estyn Yn dilyn ei ymddeoliad yn 2007, fe'i penodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn aelod o Fwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych. Ar wahoddiad Cyngor Wrecsam, bu'n gadeirydd Bwrdd Partneriaeth Dysgu Wrecsam a bu'n llywodraethwr wedi’i benodi gan yr awdurdod addysg leol mewn ysgol uwchradd leol. Cafodd John ei ethol gan Gadeiryddion Colegau AB yng Nghymru ar Fwrdd ColegauCymru fel cynrychiolydd gyda statws sylwedydd.

John yw cadeirydd un o bwyllgorau’r Bwrdd sef Pwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd. Ef yw Llywodraethwr Cyswllt arweinyddiaeth yn y Coleg.

×

Jane Tilston

Aelod Cyfetholedig

Wedi ymgymryd â graddau yn fyfyriwr aeddfed, dechreuodd Jane ar yrfa yn gweithio yn y sector cyfreithiol fel Swyddog ar Ddyletswydd yn y llys, yn cynrychioli'r gwasanaeth prawf mewn gwrandawiadau, yn darparu cyngor ar ddedfrydu, ac yn cyflwyno adroddiadau i'r llys. Mae Jane wedi gweithio'n ddiwyd yn y gymuned, sy'n cynnwys bod yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned ac mae'n gadeirydd y pwyllgor lleol. Mae'n cadeirio'r Cyngor Cymuned leol ac yn Llywodraethwr yn Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle.

Mae Jane yn aelod o bwyllgorau'r Bwrdd, sef Pwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant, ac yn Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg. Hi hefyd yw'r Llywodraethwr Cyswllt o grŵp Cydraddoldeb ag Amrywiaeth y Coleg ac yn mynychu eu cyfarfodydd.

×

John Leece Jones

Aelod Corff Cymunedol

Cyfreithiwr wedi ymddeol yw John, sydd wedi bod yn ymwneud â'r gymuned mewn gwahanol rolau dros y blynyddoedd. Ef yw cadeirydd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, llywodraethwr dwy ysgol gynradd ac wedi cael dros ugain mlynedd o brofiad fel cadeirydd. Ef yw ymddiriedolwr ac ysgrifennydd cwmni Grŵp Gweithredu Maes y Pant/Hollowfield Cyf, sef elusen sy'n berchen ac yn rheoli coetir o 70 erw fel amwynder cyhoeddus. Yn ddiweddar, ymddeolodd fel cadeirydd Cyngor ar Bopeth, Wrecsam a'r Cylch a bu'n gwasanaethu am dros ugain mlynedd fel cynghorydd cymuned yng Ngresffordd.

Mae gan John gryn ddiddordeb mewn materion iechyd. Bu'n gadeirydd cwynion GIG, yn aelod o CIG, yn gyn gadeirydd Cymdeithas Cymru o CIG a chyn Gyfarwyddwr anweithredol Ymddiriedolaeth GIG. Gwasanaethodd am chwe blynedd fel aelod lleyg Cymru ar y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth lle bu'n Is-gadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio a Phwyllgor Nyrsio.

Mae John yn aelod o bwyllgorau'r Bwrdd sef Pwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant ac yn gadeirydd Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd. Ef yw Llywodraethwr Cyswllt Grŵp Iechyd, Diogelwch a Chynaladwyedd y Coleg ac mae'n mynychu eu cyfarfodydd.

×

Jane Wilkinson

Aelod Staff

Jane yw Cydlynydd Cyllid Allanol y Coleg ac mae hi'n gyfrifol am brosiectau ariannol sy'n cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a chyrff eraill. Mae wedi bod yn gweithio yn y Coleg ers 2006 ac wedi mwynhau gwaith yn ymwneud ag adnoddau dynol a gwaith gweinyddol cyn y rôl bresennol hon. Mae hyn yn dilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant lletygarwch ac arlwyo lle llwyddodd i gael Gradd BA Anrhydedd yn y maes hwn cyn newid gyrfa oherwydd ymrwymiadau teuluol.

Mae Jane yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau. Hi hefyd yw Llywodraethwr Cyswllt cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Glannau Dyfrdwy.

×

Roland Fuchs

Aelod Busnes

Gweithio fel Athro Uwchradd yn Ne Affrica oedd Roland i ddechrau. Mae ganddo brofiad sylweddol mewn diwydiant, wedi ei gyflogi mewn warws logisteg yn ogystal ag yn y diwydiannau petro-gemegol ac awyrofod. Mae Roland yn gweithio ar hyn o bryd fel Cydlynydd Hyfforddi i gwmni gweithgynhyrchu wedi eu lleoli yn Wrecsam. Mae’n Llywodraethwr yng Ngholeg Iâl ers Mawrth 2011. ×

Terry Garner

Aelod Cyfetholedig

Mae gan Terry gefndir helaeth mewn gwasanaethau i blant a phobol ifanc. Yn ystod ei yrfa mae wedi bod yn athro, prifathro, uwch-ddarlithydd mewn coleg hyfforddi athrawon, Prif Arolygydd /Ymgynghorydd i Glwyd ac Ofsted ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn. Yn gyn Gyfarwyddwr Strategol ar gyfer Gwasanaethau Plant a Dirprwy Brif Weithredwr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,’roedd Terry yn gyfrifol am holl ddarpariaeth addysg a gofal cymdeithasol plant. Fel Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Hamdden ‘roedd yn gyfrifol am holl agweddau’r ddarpariaeth ysgolion, llyfrgelloedd cyhoeddus, y gwasanaeth ieuenctid a gwasanaethau treftadaeth a hamdden. Yn ystod ei gyfnod fel Prif Arolygydd/Ymgynghorydd i Awdurdod Addysg Clwyd canolbwyntiodd Terry ar wella ysgolion a datblygiad iaith.

Mae Terry yn aelod o bwyllgorau'r Bwrdd, sef Is-gadeirydd Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau, ac yn aelod o Bwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd. Ef hefyd yw Llywodraethwr Cyswllt sy'n aelod o Grŵp Diogelwch y Coleg ac mae'n mynychu eu cyfarfodydd.

×

Geoff Lang

Aelod Busnes

Mae Geoff yn gweithio fel Cyfarwyddwr Strategaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac mae'n aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint. Mae wedi cymhwyso'n Gyfrifydd Siartredig (CIPFA) ac wedi gweithio i'r GIG ers 1985 mewn swyddi amrywiol ac wedi bod mewn swyddi uwch reolaethol ers 1996.

Mae Geoff yn is gadeirydd pwyllgor o'r Bwrdd sef Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd ac ef yw Llywodraethwr Cyswllt addysg gyffredinol yn y Coleg.

×

Y Cynghorydd Mr Michael Williams

Aelod Awdurdod Lleol

Treuliodd Michael 35 mlynedd mewn addysg, gan ddysgu gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru a Dwyrain Affrica.

Yn dilyn ymddeoliad cynnar fe'i penodwyd yn Brif Swyddog Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam. Mae wedi cynrychioli Ward Gogledd Gwersyllt fel Cynghorydd Cymuned ac fel Cynghorydd Sir dros nifer o flynyddoedd ac ar hyn o bryd mae'n Aelod Arweiniol yr Awdurdod ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Addysg. Mae'n aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam ac mae'n gwasanaethu ar nifer o gyrff allanol. Ef yw Is-gadeirydd y Corff Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE), mae'n un o lywodraethwyr dwy ysgol leol ac yn aelod o banel Cronfa Waddol Cymunedol Wrecsam.

Mae Michael yn aelod o bwyllgor y Bwrdd, sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau ac mae'n Llywodraethwr Cyswllt ar gyfarfodydd Cyngor Myfyrwyr Safle'r Bers.

×

David Jones OBE

Phrif Weithredwr

Daeth David Jones yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ar 1 Awst 2013.

Mae penodiadau allanol presennol David yn cynnwys; Cadeirio Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy; aelod o Gyngor Cymru Cydffederasiwn Diwydiant Prydeinig (CBI); Bwrdd Landex (Colegau'r Tir sy'n Anelu am Ragoriaeth) ac o Fwrdd Colegau Cymru. Mae David hefyd yn aelod o Fwrdd Uchelgais Economaidd a Chyngor Busnes Gogledd Cymru.

Mae David yn hyrwyddo codi arian ac mae'r coleg wedi codi dros £500,000 yn ystod y blynyddoedd diweddar. Cafodd David ei benodi'n Ddirprwy Raglaw Clwyd ym mis Mawrth 2010, a derbyniodd OBE yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2015, i gydnabod ei gyfraniad i Addysg Bellach yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Mae'n aelod o bwyllgorau'r Bwrdd sef, Pwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant, Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd, a Phwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau.

×

Dr Garth Higginbotham

Llywodraethwr Cyfetholedig

Dechreuodd Garth ei yrfa fel darlithydd mewn Ffiseg yng Ngogledd Iwerddon, cyn symud i ddysgu mewn ysgolion. Ar ôl gweithio am gyfnod byr mewn ysgol breifat yn Lloegr, symudodd Garth i weithio mewn ysgol gyfun fawr mewn Ardal Uchaf ei Blaenoriaeth o Ran Addysg yn Ne Cymru. Yn dilyn blwyddyn fel hyfforddwr athrawon mewn coleg polytechnig yn Lloegr, daeth yn un o Arolygon ei Mawrhydi gan gwblhau ei yrfa yn arolygu ysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Ers ymddeol, mae Garth wedi gweithio fel ymgynghorydd addysg. Mae'n ddysgwr Cymraeg ac yn canu gyda Chôr Ffilharmonig Brenhinol Lerpwl.

Mae Garth yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau ac yn Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer y Gymraeg yn y Coleg.

×

Ray Wells

Aelod Busnes ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Llywodraethol

Mae Ray wedi cael gyrfa hir yn y diwydiant dur mewn nifer o swyddi rheolaethol yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Yn niwedd ei yrfa bu'n rheoli rhaglen Ansawdd Cyfan/Rhagoriaeth Busnes gweithle Shotton. Am flynyddoedd lawer roedd yn arweinydd tîm ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Ewropeaidd ac Ansawdd Cymru, yn asesu sefydliadau 'blue-chip' ar draws Ewrop; bu'n asesu colegau addysg bellach yng Ngogledd Cymru yn ogystal ag ysgolion yn y rhanbarth. Ers 1998 mae'n aelod o banel Cydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl Cymru gyfan ac mae hefyd yn gyn-gadeirydd Fforwm Cyflogwyr 14-19 oed. Erbyn hyn mae'n cael ei gyflogi gan Lywodraethwyr Cymru i weithio gydag Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru a Phowys i wella effeithiolrwydd llywodraethu ysgolion. Mae'n gadeirydd Bwrdd Llywodraethol Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle ac yn gyfranogwr brwd i fentrau'n ymwneud â gwarchodaeth a chadwraeth.

Ray yw cadeirydd pwyllgor y Bwrdd ar Ddarpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau ac mae'n aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant, a Phwyllgor Archwilio a Risg. Ef yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer sicrhau ansawdd yn y Coleg.

×

Rachel Clacher

Aelod Busnes

Rachel yw Cyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr Moneypenny, cwmni blaenllaw byd eang am wasanaeth ateb ffonau a derbynfeydd allanol. Ers ei ddechrau o'r newydd yn 2000 gyda'i brawd Edward a buddsoddiad bychan o £10,000, mae'r cwmni'n ymdrin â deng miliwn o alwadau yn flynyddol ar ran dros 8,000 o fusnesau ledled y DU, yn cyflogi 500 o bobl, newydd symud i bencadlys flaenllaw newydd yn Wrecsam ac wedi ehangu i'r farchnad yn yr Unol Daleithiau. Enillodd y cwmni Wobr y Frenhines am Fenter, a chaiff ei gydnabod yn un o'r Cwmnïau Gorau i Weithio Iddynt yn y DU.

Heddiw, mae Rachel yn canolbwyntio ar gyfeiriad strategol y cwmni ac yn rhedeg Moneypenny Foundation: elusen sy'n dod â chyfleoedd newydd ym mywyd a gwaith menywod ifanc dan anfantais. Mae llwyddiant ysgubol y cyfleoedd hyn yn ardal Wrecsam wedi esgor ar fwy o swyddi dan hyfforddiant yn cael eu rhedeg mewn trefi a dinasoedd eraill yn y Gogledd Orllewin yn 2017. Mae Rachel hefyd yn siaradwr rheolaidd mewn digwyddiadau corfforaethol a diwydiannol yn y meysydd y mae’n angerddol amdanynt: pobl, newid diwylliant, entrepreneuriaeth, gwasanaeth cwsmeriaid a chyfrifoldeb cymdeithasol.

Mae Rachel yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef, Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd. Hi yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer Dysgu yn Gweithle ac Ymgysylltu â Chyflogwyr.

×

Marjorie Thomson

Aelod Cymuned

Mae Marjorie wedi gweithio ym maes addysg ers 35 mlynedd a mwy. Dechreuodd fel athrawes ysgol gynradd, yna fel Prifathrawes ac yn ddiweddarach fel tiwtor cysylltiol/tiwtor cyswllt ar gyfer Prifysgol Caer a Phrifysgol Cumbria. Marjorie yw cadeirydd Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint ac mae'n aelod o Compact. Mae'n Gynghorydd Cymuned dros Wern-y-Mynydd ac yn eu cynrychioli ar bwyllgor Un Llais Cymru ar gyfer Sir y Fflint. Mae hi hefyd yn aelod o bwyllgor Sir y Fflint ar Bartneriaeth Datblygu Wledig.

Mae hi'n un o Ymddiriedolwyr Home-Start a hefyd mudiad Cysylltu Pobl Gogledd Ddwyrain Cymru. Fe weithredodd yn flaenorol fel Ymgynghorydd Cyffredinol Cyngor ar Bopeth, Sir y Fflint.

Mae Marjorie yn aelod o bwyllgorau'r Bwrdd sef Pwyllgor Archwilio a Risg a hi yw'r cadeirydd, yn aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwelliant, a Phwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau. Marjorie yw'r Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer gwasanaethau i bobl y Coleg.

×

Y Cynghorydd Tony Sharps

Aelod Llywodraeth Leol

Mae Tony, sy'n cynrychioli rhanbarth etholiadol Northop Hall, wedi bod yn aelod o Gyngor Sir y Fflint ers ei greu ym 1996. ‘Roedd yn gyn aelod o Gyngor Sir Clwyd a Chyngor Bwrdeistref Delyn. Mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad gyda gwasanaethau cyhoeddus. Mae’n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu a’r Is-Bwyllgor Trwyddedu ac yn aelod cefnogol o Gonsortiwm TAITH a Chynghrair Mersi Dyfrdwy. Mae'n aelod gweithgar o'r gymuned gyda phrofiad helaeth mewn gwaith llywodraeth leol a chynghorau cymunedol.

Mae’n aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau ac ef yw Llywodraethwr Cyswllt cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Llaneurgain.

×

Y Cynghorydd Rhys Hughes

Aelod Llywodraeth Leol

Mae Rhys yn ffermwr profiadol gyda dealltwriaeth bersonol o ddiwydiannau'r tir ac anghenion y rhai sy'n byw a gweithio yng nghefn gwlad. Mae'n mwynhau ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd diogelu'r gymuned wledig a dros y blynyddoedd mae wedi treulio llawer o'i amser yn cefnogi'r gymuned leol. Mae wedi bod yn Gynghorydd Sir i Gyngor Sir Ddinbych yn gwasanaethu tref Llangollen a chymuned Llantysilio ers mwy na deuddeg mlynedd. Mae'n Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio Cymunedau'r Cyngor ac yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio. Mae Rhys hefyd yn aelod o Gyngor Plwyf Llantysilio, Cymdeithas Gymunedrol Pendredwr a'r Cylch ac yn Llywodraethwyr Ysgol Uwchradd Dinas Brân, Llangollen.

Mae Rhys yn aelod o bwyllgor y Bwrdd, sef Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystâd. Mae'n Llywodraethwr Cyswllt gan fynychu cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Llysfasi.

×

Rees Roberts OBE

Aelod Busnes

Ffermwr yw Rees o Efailwag, Llanrhaeadr-ym-Mochnant, Powys. Mae wedi gweithio ar fferm y teulu trwy gydol ei fywyd, sy'n fferm ucheldir yn canolbwyntio ar fagu cig eidion a defaid. Bu i'w wybodaeth helaeth ac arbenigedd o'r diwydiant ffermio, ynghyd â’r parch a roddir iddo o fewn y gymuned ffermio, gyfrannu at ei benodiad gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn Gadeirydd Hybu Cig Cymru o 2003-2010. Yn ddiweddar fe'i penodwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig yn Gadeirydd Grŵp Adolygu Glasdir. Yn 2003 cyflwynwyd OBE i Rees am ei wasanaethau i amaethyddiaeth yng Nghymru. Dyfarnwyd Cymrodoriaeth y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol (FRAgS) iddo ym 2004.

Mae Rees yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Archwilio a Risg ac ef hefyd yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer cyrsiau'r tir a sgiliau dysgu annibynnol y Coleg.

×

Gareth Davies

Aelod Busnes

Mae Gareth yn Bennaeth rhaglen adain A350 yn Airbus, Brychdyn. Mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad fel uwch-arweinydd mewn gwahanol gwmnïau mewn nifer o leoliadau yn Ewrop.

Mae'n wirfoddolwr gyda Chlwb Pêl-droed Marford a Chlwb Pêl-droed Iau Gresffordd, a thrwy ei wraig mae'n gwirfoddoli gyda Home-Start Wrecsam.

Gareth yw Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer peirianneg ac adeiladu yn y Coleg.

×

Yr Athro Timothy J Wheeler DL

Aelod Busnes - Addysg Uwch

Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi dal swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban, sy'n cynnwys Yr Athro a Phennaeth Ysgol Astudiaethau Cymdeithasol, Prifysgol Robert Gordon, Aberdeen. Bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen. Mae llawer o'i waith wedi ymwnued â ymgynghoriaethau academaidd a diwydiannol, yn ogystal â phrofiad yn Ewrop, America ac Awstralia. Mae wedi cyhoeddi dros 120 o erthyglau, llyfrau ac adroddiadau ymchwil mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys seicoffarmacoleg, dyslecsia, cyfathrebu a diogelwch.

Mae'n cadeirio Chester Academies Trust (UCAT) ac wedi bod yn llywodraethwr ysgol a chorfforaeth addysg bellach dros 25 mlynedd. Mae'n Ddirprwy Raglaw Swydd Gaer ac mae'n cymryd rhan weithredol yn Eglwys Gadeiriol Caer fel Canon Lleyg.

Mae Tim yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Archwilio a Risg.

×

Simon Parker

Aelod Staff

Mae Simon yn dysgu ar safle Llysfasi ac mae'n gyfrifol am gyrsiau'r tir lefel 3 peirianneg yn ogystal â'r prentisiaethau cynnal a chadw peiriannau adeiladu. Mae hyn yn dilyn gyrfa lwyddiannus fel peiriannydd lle bu’n gweithio i gwmni John Deere yn y DU a thramor, a Gunn JCB yn Rhuthun. Tra bu'n gweithio yng nghwmni Gunns enillodd wobr genedlaethol o Peiriannydd JCB y flwyddyn.

Dechreuodd Simon ei yrfa fel athro yng Ngholeg Reaseheath ym 1996 lle sefydlodd a rhedodd raglen gynnal a chadw peiriannau adeiladu llwyddiannus am 11 mlynedd. Yna dychwelodd i Ogledd Cymru fel darlithydd yng Ngholeg Garddwriaeth Cymru cyn iddo uno â Choleg Glannau Dyfrdwy. Mae wedi cynrychioli colegau addysg bellach ar nifer o bwyllgorau llywio, gan weithio gyda diwydiant, cyrff a chynghorau cyllido gan gynnwys City & Guilds a Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.

Mae Simon yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau ac ef yw Llywodraethwr Cyswllt cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Llysfasi.

×

Jack Baker

Myfyriwr Lywodraethwr

Mae Jack yn fyfyriwr ail flwyddyn ar safle Llysfasi yn astudio Rheolaeth Anifeiliaid lefel 3. Ei ddyhead yw astudio Sŵoleg mewn Prifysgol.

Etholwyd ef yn Is-lywydd myfyrwyr safle Llysfasi. Mae Jack wedi cael ei gyflogi gan amryw o sefydliadau sydd wedi esgor ar brofiadau gwaith gwerthfawr mewn rheoli anifeiliaid. Mae ei ddiddordebau'n cynnwys gofalu am ei anifeiliaid ei hun, darllen, gwrando ar gerddoriaeth a threulio amser gyda theulu a'i ffrindiau.

Mae Jack yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau, ac yn Llywodraethwr Cyswllt Cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Llysfasi.

×

Zöe Frawley

Myfyriwr Lywodraethwr

Mae Zöe yn fyfyrwraig yn ei hail flwyddyn ar safle Iâl yn astudio lefel A mewn Economeg, y Gyfraith a Bagloriaeth Cymru. Ei dyhead yw astudio'r gyfraith mewn prifysgol a chael gwaith yn fargyfreithiwr.

Fe etholwyd Zöe yn Is-lywydd gan fyfyrwyr safle Iâl. Y llynedd fe gydlynodd gystadleuaeth Pobi Ffwrdd â Chi er mwyn codi arian ar gyfer elusen y Coleg. Mae hi wedi ymgymryd â sawl rôl wirfoddol yn y gymuned ac mae ei diddordebau yn cynnwys siopa, pobi a theithio.

Mae Zöe yn aelod o bwyllgor y Bwrdd sef Pwyllgor Darpariaeth i Ddysgwyr a Chanlyniadau. Hi yw Llywodraethwr Cyswllt Cyfarfodydd Myfyrwyr Safle Iâl.

×